Hosts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of host.
  2. Third-person singular simple present indicative form of host.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 9:19

Through the wrath of the LORD of hosts The land is burned up, And the people shall be as fuel for the fire; No man shall spare his brother.


സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയുടെ കോപംനിമിത്തം ദേശം ദഹിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു; ജനവും തീക്കു ഇരയായിരിക്കുന്നു; ഒരുത്തനും തന്റെ സഹോദരനെ ആദരിക്കുന്നില്ല.


Zechariah 7:12

Yes, they made their hearts like flint, refusing to hear the law and the words which the LORD of hosts had sent by His Spirit through the former prophets. Thus great wrath came from the LORD of hosts.


അവർ ന്യായപ്രമാണവും സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവ തന്റെ ആത്മാവിനാൽ പണ്ടത്തെ പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അയച്ച വചനങ്ങളും കേട്ടനുസരിക്കാതവണ്ണം ഹൃദയങ്ങളെ വജ്രംപോലെ കടുപ്പമാക്കി; അങ്ങനെ സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയിങ്കൽനിന്നു ഒരു മഹാകോപം വന്നു.


Isaiah 22:12

And in that day the Lord GOD of hosts Called for weeping and for mourning, For baldness and for girding with sackcloth.


അന്നു സൈന്യങ്ങളുടെ യഹോവയായ കർത്താവു കരച്ചലിന്നും വിലാപത്തിന്നും മൊട്ടയടിക്കുന്നതിന്നും


×

Found Wrong Meaning for Hosts?

Name :

Email :

Details :×