Households

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of household.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 1:21

And so it was, because the midwives feared God, that He provided households for them.


സൂതി കർമ്മിണികൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുകകൊണ്ടു അവൻ അവർക്കും കുടുംബവർദ്ധന നല്കി.


Genesis 45:18

Bring your father and your households and come to me; I will give you the best of the land of Egypt, and you will eat the fat of the land.


അപ്പനെയും കുടുംബങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു എന്റെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ; ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു മിസ്രയീംരാജ്യത്തിലെ നന്മ തരും; ദേശത്തിന്റെ പുഷ്ടി നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും.


Numbers 16:32

and the earth opened its mouth and swallowed them up, with their households and all the men with Korah, with all their goods.


ഭൂമി വായ്തുറന്നു അവരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെയും കോരഹിനോടു ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും അവരുടെ സർവ്വസമ്പത്തിനെയും വിഴുങ്ങിക്കളഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Households?

Name :

Email :

Details :×