Housetop

Show Usage

Pronunciation of Housetop  

English Meaning

  1. The roof of a house.
  2. shout To make known publicly.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 24:17

Let him who is on the housetop not go down to take anything out of his house.


വീട്ടിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നവൻ വീട്ടിലുള്ളതു എടുക്കേണ്ടതിന്നു ഇറങ്ങരുതു;


Acts 10:9

The next day, as they went on their journey and drew near the city, Peter went up on the housetop to pray, about the sixth hour.


പിറ്റെന്നാൾ അവർ യാത്രചെയ്തു പട്ടണത്തോടു സമീപിക്കുമ്പോൾ പത്രൊസ് ആറാം മണിനേരത്തു പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വെണ്മാടത്തിൽ കയറി.


Luke 5:19

And when they could not find how they might bring him in, because of the crowd, they went up on the housetop and let him down with his bed through the tiling into the midst before Jesus.


പുരുഷാരം ഹേതുവായി അവനെ അകത്തു കൊണ്ടുചെല്ലുവാൻ വഴി കാണാഞ്ഞിട്ടു പുരമേൽ കയറി ഔടു നീക്കി അവനെ കിടക്കയോടെ നടുവിൽ യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറക്കിവെച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Housetop?

Name :

Email :

Details :×