English Meaning

  1. Plural form of hub.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 7:33

The workmanship of the wheels was like the workmanship of a chariot wheel; their axle pins, their rims, their spokes, and their hubs were all of cast bronze.


ചക്രങ്ങളുടെ പണി രഥചക്രത്തിന്റെ പണിപോലെ ആയിരന്നു; അവയുടെ അച്ചതണ്ടുകളും വട്ടുകളും അഴികളും ചക്രനാഭികളും എല്ലാം വാർപ്പു പണി ആയിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Hubs?

Name :

Email :

Details :×