Humbly

Show Usage

Pronunciation of Humbly  

   

English Meaning

With humility; lowly.

  1. In a humble manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× താഴ്മയോടെ - Thaazhmayode | Thazhmayode
× മാനഹാനി വരുത്തുന്നതായി - Maanahaani Varuththunnathaayi | Manahani Varuthunnathayi
× വിനയശീലനായി - Vinayasheelanaayi | Vinayasheelanayi
× വിനീതമായി - Vineethamaayi | Vineethamayi
× സവിനയം - Savinayam
× താഴ്‌മയോടെ - Thaazhmayode | Thazhmayode

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Micah 6:8

He has shown you, O man, what is good; And what does the LORD require of you But to do justly, To love mercy, And to walk humbly with your God?


മനുഷ്യാ, നല്ലതു എന്തെന്നു അവൻ നിനക്കു കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു: ന്യായം പ്രവർത്തിപ്പാനും ദയാതല്പരനായിരിപ്പാനും നിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ താഴ്മയോടെ നടപ്പാനും അല്ലാതെ എന്താകുന്നു യഹോവ നിന്നോടു ചോദിക്കുന്നതു?


2 Samuel 16:4

So the king said to Ziba, "Here, all that belongs to Mephibosheth is yours." And Ziba said, "I humbly bow before you, that I may find favor in your sight, my lord, O king!"


ദാവീദ് രാജാവു ബഹൂരീമിൽ എത്തിയപ്പോൾ ശൗലിന്റെ കുലത്തിൽ ഗേരയുടെ മകൻ ശീമെയി എന്നു പേരുള്ള ഒരുത്തൻ അവിടെനിന്നു പുറപ്പെട്ടു ശപിച്ചുംകൊണ്ടു വരുന്നതു കണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Humbly?

Name :

Email :

Details :×