Hurried

Show Usage

Pronunciation of Hurried  

   

English Meaning

Urged on; hastened; going or working at speed; as, a hurried writer; a hurried life.

  1. Moving or acting rapidly.
  2. Required to move or act more rapidly; rushed.
  3. Done in great haste: a hurried tour.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ബദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന - Baddhappeduththunna | Badhappeduthunna
× ചുഴലിക്കാറ്റ് - Chuzhalikkaattu | Chuzhalikkattu
× തിരക്കിൽ നടത്തിയ - Thirakkil Nadaththiya | Thirakkil Nadathiya
× ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്ന - Thvarithappeduththunna | Thvarithappeduthunna
× തിരക്കില്‍ നടത്തിയ - Thirakkil‍ Nadaththiya | Thirakkil‍ Nadathiya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 25:34

For indeed, as the LORD God of Israel lives, who has kept me back from hurting you, unless you had hurried and come to meet me, surely by morning light no males would have been left to Nabal!"


നിന്നോടു ദോഷം ചെയ്യാതവണ്ണം എന്നെ തടുത്തിരിക്കുന്ന യിസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയാണ, നീ ബദ്ധപ്പെട്ടു എന്നെ എതിരേറ്റു വന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ നേരം പുലരുമ്പോഴേക്കു പുരുഷപ്രജയൊന്നും നാബാലിന്നു ശേഷിക്കയില്ലായിരുന്നു.


Joshua 8:14

Now it happened, when the king of Ai saw it, that the men of the city hurried and rose early and went out against Israel to battle, he and all his people, at an appointed place before the plain. But he did not know that there was an ambush against him behind the city.


ഹായിരാജാവു അതു കണ്ടപ്പോൾ അവനും നഗരവാസികളായ അവന്റെ ജനമൊക്കെയും ബദ്ധപ്പെട്ടു എഴുന്നേറ്റു നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്തു സമഭൂമിക്കു മുമ്പിൽ യിസ്രായേലിന്റെ നേരെ പടെക്കു പുറപ്പെട്ടു. പട്ടണത്തിന്റെ പിൻ വശത്തു തനിക്കു വിരോധമായി പതിയിരിപ്പു ഉണ്ടു എന്നു അവൻ അറിഞ്ഞില്ല.


Joshua 8:19

So those in ambush arose quickly out of their place; they ran as soon as he had stretched out his hand, and they entered the city and took it, and hurried to set the city on fire.


അവൻ കൈ നീട്ടിയ ഉടനെ പിതയിരിപ്പുകാർ തങ്ങളുടെ സ്ഥലത്തു നിന്നു എഴുന്നേറ്റു ഔടി പട്ടണത്തിൽ കയറി അതു പിടിച്ചു ക്ഷണത്തിൽ പട്ടണത്തിന്നു തീവെച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Hurried?

Name :

Email :

Details :×