Implored

Show Usage
   

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of implore.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 4:47

When he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to Him and implored Him to come down and heal his son, for he was at the point of death.


രാജഭൃത്യൻ അവനോടു: കർത്താവേ, പൈതൽ മരിക്കുംമുമ്പേ വരേണമേ എന്നു പറഞ്ഞു.


Jeremiah 36:25

Nevertheless Elnathan, Delaiah, and Gemariah implored the king not to burn the scroll; but he would not listen to them.


ചുരുൾ ചുട്ടുകളയരുതേ എന്നു എൽനാഥാനും ദെലായാവും ശെമർയ്യാവും രാജാവിനോടു അപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും അവൻ അവരുടെ അപേക്ഷ കേട്ടില്ല.


Luke 9:40

So I implored Your disciples to cast it out, but they could not."


അതിന്നു യേശു: അവിശ്വാസവും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയേ, എത്രത്തോളം ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരുന്നു നിങ്ങളെ സഹിക്കും? നിന്റെ മകനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരിക എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു;


×

Found Wrong Meaning for Implored?

Name :

Email :

Details :×