Inanely

Pronunciation of Inanely  

   

English Meaning

  1. In an inane manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ബാലിശപ്രസ്‌താവം - Baalishaprasthaavam | Balishaprasthavam
× ബാലിശത്വം - Baalishathvam | Balishathvam
× ശൂന്യമായ - Shoonyamaaya | Shoonyamaya
× പാഴായി - Paazhaayi | Pazhayi
× പാഴായ - Paazhaaya | Pazhaya
× ശൂന്യമായി - Shoonyamaayi | Shoonyamayi
× ബാലിശമായ - Baalishamaaya | Balishamaya
× ചേതനയില്ലാത്ത - Chethanayillaaththa | Chethanayillatha
×
× അർത്ഥശൂന്യമായ - Arththashoonyamaaya | Arthashoonyamaya
× ഒഴിവായി - Ozhivaayi | Ozhivayi
× നിസ്സാരത്വം - Nissaarathvam | Nissarathvam
× ബോധമില്ലാത്ത - Bodhamillaaththa | Bodhamillatha
× വികലമായ - Vikalamaaya | Vikalamaya
× നിരര്‍ത്ഥമായി - Nirar‍ththamaayi | Nirar‍thamayi
× നിരർത്ഥമായി - Nirarththamaayi | Nirarthamayi

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Inanely?

Name :

Email :

Details :×