Inanity

Pronunciation of Inanity  

English Meaning

Inanition; void space; vacuity; emptiness.

  1. The condition or quality of being inane.
  2. Something empty of meaning or sense.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

പാഴായി - Paazhaayi | Pazhayi ;വികലമായ - Vikalamaaya | Vikalamaya ;ഒഴിവായി - Ozhivaayi | Ozhivayi ; ;നിസ്സാരത്വം - Nissaarathvam | Nissarathvam ;ചേതനയില്ലാത്ത - Chethanayillaaththa | Chethanayillatha ;

പാഴായ - Paazhaaya | Pazhaya ;ശൂന്യമായി - Shoonyamaayi | Shoonyamayi ;ബാലിശപ്രസ്‌താവം - Baalishaprasthaavam | Balishaprasthavam ;ബോധമില്ലാത്ത - Bodhamillaaththa | Bodhamillatha ;ശൂന്യമായ - Shoonyamaaya | Shoonyamaya ;ബാലിശത്വം - Baalishathvam | Balishathvam ;നിരർത്ഥമായി - Nirarththamaayi | Nirarthamayi ;ബാലിശമായ - Baalishamaaya | Balishamaya ;അർത്ഥശൂന്യമായ - Arththashoonyamaaya | Arthashoonyamaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Inanity?

Name :

Email :

Details :×