Indelibly

Pronunciation of Indelibly  

   

English Meaning

  1. In an indelible manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അവിനീതമായ - Avineethamaaya | Avineethamaya
× മങ്ങാത്തതായ - Mangaaththathaaya | Mangathathaya
×
× ശാശ്വതമായ - Shaashvathamaaya | Shashvathamaya
× മങ്ങാത്ത - Mangaaththa | Mangatha
× തീരാത്ത - Theeraaththa | Theeratha
× ശാശ്വതമായി - Shaashvathamaayi | Shashvathamayi
× സ്ഥായിയായ - Sthaayiyaaya | Sthayiyaya
× വഷളത്തം - Vashalaththam | Vashalatham
× പ്രാകൃതമായ - Praakruthamaaya | Prakruthamaya
× അസഭ്യം - Asabhyam
× സ്ഥിരമായി - Sthiramaayi | Sthiramayi
× നിർമ്മര്യാദമായ - Nirmmaryaadhamaaya | Nirmmaryadhamaya
× അസഭ്യമായ - Asabhyamaaya | Asabhyamaya
× സ്ഥായിയായി - Sthaayiyaayi | Sthayiyayi
× സ്ഥിരമായ - Sthiramaaya | Sthiramaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Indelibly?

Name :

Email :

Details :×