Indelibly

Pronunciation of Indelibly  

English Meaning

  1. In an indelible manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

അസഭ്യം - Asabhyam ;ശാശ്വതമായി - Shaashvathamaayi | Shashvathamayi ;അസഭ്യമായ - Asabhyamaaya | Asabhyamaya ;സ്ഥിരമായി - Sthiramaayi | Sthiramayi ;സ്ഥായിയായി - Sthaayiyaayi | Sthayiyayi ;തീരാത്ത - Theeraaththa | Theeratha ;

വഷളത്തം - Vashalaththam | Vashalatham ; ;മങ്ങാത്തതായ - Mangaaththathaaya | Mangathathaya ;അവിനീതമായ - Avineethamaaya | Avineethamaya ;പ്രാകൃതമായ - Praakruthamaaya | Prakruthamaya ;സ്ഥായിയായ - Sthaayiyaaya | Sthayiyaya ;സ്ഥിരമായ - Sthiramaaya | Sthiramaya ;മങ്ങാത്ത - Mangaaththa | Mangatha ;നിർമ്മര്യാദമായ - Nirmmaryaadhamaaya | Nirmmaryadhamaya ;ശാശ്വതമായ - Shaashvathamaaya | Shashvathamaya ;മങ്ങുക - Manguka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Indelibly?

Name :

Email :

Details :×