Indelibly

Pronunciation of Indelibly  

English Meaning

  1. In an indelible manner.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

തീരാത്ത - Theeraaththa | Theeratha ;സ്ഥായിയായ - Sthaayiyaaya | Sthayiyaya ;അസഭ്യം - Asabhyam ;നിർമ്മര്യാദമായ - Nirmmaryaadhamaaya | Nirmmaryadhamaya ;സ്ഥിരമായ - Sthiramaaya | Sthiramaya ;സ്ഥായിയായി - Sthaayiyaayi | Sthayiyayi ;

മങ്ങാത്തതായ - Mangaaththathaaya | Mangathathaya ;അസഭ്യമായ - Asabhyamaaya | Asabhyamaya ;മങ്ങാത്ത - Mangaaththa | Mangatha ;മങ്ങുക - Manguka ; ;വഷളത്തം - Vashalaththam | Vashalatham ;പ്രാകൃതമായ - Praakruthamaaya | Prakruthamaya ;സ്ഥിരമായി - Sthiramaayi | Sthiramayi ;ശാശ്വതമായി - Shaashvathamaayi | Shashvathamayi ;ശാശ്വതമായ - Shaashvathamaaya | Shashvathamaya ;അവിനീതമായ - Avineethamaaya | Avineethamaya ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Indelibly?

Name :

Email :

Details :×