Indestructible

Pronunciation of Indestructible  

   

English Meaning

Not destructible; incapable of decomposition or of being destroyed.

  1. Impossible to destroy: indestructible furniture; indestructible faith.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അജയ്യമായ - Ajayyamaaya | Ajayyamaya
× വിനാശമില്ലാത്ത - Vinaashamillaaththa | Vinashamillatha
× നാശമില്ലായ്‌മ - Naashamillaayma | Nashamillayma
× നാശരഹിത - Naasharahitha | Nasharahitha
× നശിപ്പാക്കാനൊക്കാത്ത - Nashippaakkaanokkaaththa | Nashippakkanokkatha
× അവ്യക്തമായ - Avyakthamaaya | Avyakthamaya
× അഭംഗുര - Abhamgura
× നശിപ്പാക്കാനൊക്കാത്ത - Nashippaakkaanokkaaththa | Nashippakkanokkatha
× അനശ്വരമായ - Anashvaramaaya | Anashvaramaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Indestructible?

Name :

Email :

Details :×