Indestructible

Pronunciation of Indestructible  

English Meaning

Not destructible; incapable of decomposition or of being destroyed.

  1. Impossible to destroy: indestructible furniture; indestructible faith.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

നശിപ്പാക്കാനൊക്കാത്ത - Nashippaakkaanokkaaththa | Nashippakkanokkatha ;അജയ്യമായ - Ajayyamaaya | Ajayyamaya ;അഭംഗുര - Abhamgura ;അവ്യക്തമായ - Avyakthamaaya | Avyakthamaya ;അനശ്വരമായ - Anashvaramaaya | Anashvaramaya ;വിനാശമില്ലാത്ത - Vinaashamillaaththa | Vinashamillatha ;

നശിപ്പാക്കാനൊക്കാത്ത - Nashippaakkaanokkaaththa | Nashippakkanokkatha ;നാശരഹിത - Naasharahitha | Nasharahitha ;നാശമില്ലായ്‌മ - Naashamillaayma | Nashamillayma ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

×

Found Wrong Meaning for Indestructible?

Name :

Email :

Details :×