Infants

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of infant.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 21:16

and said to Him, "Do You hear what these are saying?" And Jesus said to them, "Yes. Have you never read, "Out of the mouth of babes and nursing infants You have perfected praise'?"


ഇവൻ പറയുന്നതു കേൾക്കുന്നുവോ എന്നു അവനോടു ചോദിച്ചു. യേശു അവരോടു: “ഉവ്വു: ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽ നിന്നു നീ പുകഴ്ച ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതു നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വായിച്ചിട്ടല്ലയോ” എന്നു ചോദിച്ചു.


Luke 18:15

Then they also brought infants to Him that He might touch them; but when the disciples saw it, they rebuked them.


അവൻ തൊടേണ്ടതിന്നു ചിലർ ശിശുക്കളെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു; ശിഷ്യന്മാർ അതുകണ്ടു അവരെ ശാസിച്ചു.


Hosea 13:16

Samaria is held guilty, For she has rebelled against her God. They shall fall by the sword, Their infants shall be dashed in pieces, And their women with child ripped open.


ശമർയ്യാ തന്റെ ദൈവത്തോടു മത്സരിച്ചതുകൊണ്ടു അവൾ തന്റെ അകൃത്യം വഹിക്കേണ്ടിവരും; അവർ വാൾകൊണ്ടു വീഴും; അവരുടെ ശിശുക്കളെ അവർ തകർത്തുകളയും; അവരുടെ ഗർഭിണികളുടെ ഉദരം പിളർന്നുകളയും.


×

Found Wrong Meaning for Infants?

Name :

Email :

Details :×