Infants

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of infant.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 8:2

Out of the mouth of babes and nursing infants You have ordained strength, Because of Your enemies, That You may silence the enemy and the avenger.


നിന്റെ വൈരികൾനിമിത്തം, ശത്രുവിനെയും പകയനെയും മിണ്ടാതാക്കുവാൻ തന്നേ, നീ ശിശുക്കളുടെയും മുലകുടിക്കുന്നവരുടെയും വായിൽനിന്നു ബലം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നു.


Hosea 13:16

Samaria is held guilty, For she has rebelled against her God. They shall fall by the sword, Their infants shall be dashed in pieces, And their women with child ripped open.


ശമർയ്യാ തന്റെ ദൈവത്തോടു മത്സരിച്ചതുകൊണ്ടു അവൾ തന്റെ അകൃത്യം വഹിക്കേണ്ടിവരും; അവർ വാൾകൊണ്ടു വീഴും; അവരുടെ ശിശുക്കളെ അവർ തകർത്തുകളയും; അവരുടെ ഗർഭിണികളുടെ ഉദരം പിളർന്നുകളയും.


Luke 18:15

Then they also brought infants to Him that He might touch them; but when the disciples saw it, they rebuked them.


അവൻ തൊടേണ്ടതിന്നു ചിലർ ശിശുക്കളെയും അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു; ശിഷ്യന്മാർ അതുകണ്ടു അവരെ ശാസിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Infants?

Name :

Email :

Details :



×