Instructed

Show Usage

English Meaning

  1. Simple past tense and past participle of instruct.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 22:19

So that your trust may be in the LORD; I have instructed you today, even you.


നിന്റെ ആശ്രയം യഹോവയിൽ ആയിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു, നിന്നോടു തന്നേ, ഉപദേശിച്ചിരിക്കുന്നു.


1 Chronicles 25:7

So the number of them, with their brethren who were instructed in the songs of the LORD, all who were skillful, was two hundred and eighty-eight.


യഹോവേക്കു സംഗീതം ചെയ്‍വാൻ അഭ്യാസം പ്രാപിച്ച നിപുണന്മാരായവരുടെ സകലസഹോദരന്മാരുമായി അവരുടെ സംഖ്യ ഇരുനൂറ്റെണ്പത്തെട്ടു.


Matthew 13:52

Then He said to them, "Therefore every scribe instructed concerning the kingdom of heaven is like a householder who brings out of his treasure things new and old."


അവൻ അവരോടു: അതുകൊണ്ടു സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്നു ശിഷ്യനായിത്തീർന്ന ഏതു ശാസ്ത്രിയും തന്റെ നിക്ഷേപത്തിൽ നിന്നു പുതിയതും പഴയതും എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീട്ടുടയവനോടു സദൃശനാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Instructed?

Name :

Email :

Details :×