Instructions

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of instruction.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× instructions എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Instructions Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Instructions Enna Padhathinte Bahuvachanam.
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Corinthians 11:17

Now in giving these instructions I do not praise you, since you come together not for the better but for the worse.


ഇനി ആജ്ഞാപിപ്പാൻ പോകുന്നതിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പുകഴ്ത്തുന്നില്ല; നിങ്ങൾ കൂടിവരുന്നതിനാൽ നന്മെക്കല്ല തിന്മെക്കത്രെ ഇടയാകുന്നതു.


Ezra 10:8

and that whoever would not come within three days, according to the instructions of the leaders and elders, all his property would be confiscated, and he himself would be separated from the assembly of those from the captivity.


പ്രഭുക്കന്മാരുടെയും മൂപ്പന്മാരുടെയും നിർണ്ണയപ്രകാരം മൂന്നു ദിവസത്തിന്നകം ആരെങ്കിലും വരാതെയിരുന്നാൽ അവന്റെ വസ്തുവക ഒക്കെയും കണ്ടുകെട്ടിയെടുക്കയും അവനെ പ്രവാസികളുടെ സഭയിൽ നിന്നു പുറത്താക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും യെഹൂദയിലും യെരൂശലേമിലും പ്രസിദ്ധമാക്കി.


Esther 9:27

the Jews established and imposed it upon themselves and their descendants and all who would join them, that without fail they should celebrate these two days every year, according to the written instructions and according to the prescribed time,


യെഹൂദന്മാർ ഈ രണ്ടു ദിവസങ്ങളെ അവയുടെ ചട്ടവും കാലവും അനുസരിച്ചു ആണ്ടുതോറും വീഴ്ചകൂടാതെ ആചരിക്കത്തക്കവണ്ണവും


×

Found Wrong Meaning for Instructions?

Name :

Email :

Details :×