Isaac

Show Usage
   

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 24:4

To isaac I gave Jacob and Esau. To Esau I gave the mountains of Seir to possess, but Jacob and his children went down to Egypt.


യിസ്ഹാക്കിന്നു ഞാൻ യാക്കോബിനെയും ഏശാവിനെയും കൊടുത്തു; ഏശാവിന്നു ഞാൻ സേയീർപർവ്വതം അവകാശമായി കൊടുത്തു; എന്നാൽ യാക്കോബും അവന്റെ മക്കളും മിസ്രയീമിലേക്കു പോയി.


Genesis 24:66

And the servant told isaac all the things that he had done.


താൻ ചെയ്ത കാര്യം ഒക്കെയും ദാസൻ യിസ്ഹാക്കിനോടു വിവരിച്ചു പറഞ്ഞു.


Hebrews 11:20

By faith isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come.


വിശ്വാസത്താൽ യിസ്ഹാൿ യാക്കോബിനെയും ഏശാവിനെയും ഭാവികാലം സംബന്ധിച്ചു അനുഗ്രഹിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Isaac?

Name :

Email :

Details :×