Isaac

Show Usage

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 28:1

Then isaac called Jacob and blessed him, and charged him, and said to him: "You shall not take a wife from the daughters of Canaan.


അനന്തരം യിസ്ഹാൿ യാക്കോബിനെ വിളിച്ചു, അവനെ അനുഗ്രഹിച്ചു, അവനോടു ആജ്ഞാപിച്ചു പറഞ്ഞതു: നീ കനാന്യ സ്ത്രീകളിൽനിന്നു ഭാര്യയെ എടുക്കരുതു.


Genesis 25:11

And it came to pass, after the death of Abraham, that God blessed his son isaac. And isaac dwelt at Beer Lahai Roi.


അബ്രാഹാം മരിച്ചശേഷം ദൈവം അവന്റെ മകനായ യിസ്ഹാക്കിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു; യിസ്ഹാൿ ബേർലഹയിരോയീക്കരികെ പാർത്തു.


Leviticus 26:42

then I will remember My covenant with Jacob, and My covenant with isaac and My covenant with Abraham I will remember; I will remember the land.


ഞാൻ അവരുടെ ദൈവമായിരിക്കേണ്ടതിന്നു ജാതികൾ കാൺകെ മിസ്രയീംദേശത്തുനിന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ പൂർവ്വന്മാരോടു ചെയ്ത നിയമം ഞാൻ അവർക്കും വേണ്ടി ഔർക്കും; ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Isaac?

Name :

Email :

Details :×