Judas

Show Usage
   

English Meaning

The disciple who betrayed Christ. Hence: A treacherous person; one who betrays under the semblance of friendship.

  1. Alternative form of Judas.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ജൂദാസ്‌ ഇസ്‌കാരിയോട്ട്‌ - Joodhaasu Iskaariyottu | Joodhasu Iskariyottu
× യഹൂദമതം - Yahoodhamatham
× ജൂഡാസ്‌ ഇസ്‌കരിയോട്ട്‌ തൂങ്ങിമരിച്ചയിടം - Joodaasu Iskariyottu Thoongimarichayidam | Joodasu Iskariyottu Thoongimarichayidam
× ഒറ്റുകാരന്‍ - Ottukaaran‍ | Ottukaran‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 13:29

For some thought, because judas had the money box, that Jesus had said to him, "Buy those things we need for the feast," or that he should give something to the poor.


പണസ്സഞ്ചി യൂദയുടെ പക്കൽ ആകയാൽ പെരുനാളിന്നു വേണ്ടുന്നതു മേടിപ്പാനോ ദരിദ്രർക്കും വല്ലതും കൊടുപ്പാനോ യേശു അവനോടു കല്പിക്കുന്നു എന്നു ചിലർക്കും തോന്നി.


Acts 1:25

to take part in this ministry and apostleship from which judas by transgression fell, that he might go to his own place."


ഈ ഇരുവരിൽ ഏവനെ നീ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നു കാണിച്ചുതരേണമേ എന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരുടെ പേർക്കും ചീട്ടിട്ടു:


Acts 15:22

Then it pleased the apostles and elders, with the whole church, to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas, namely, judas who was also named Barsabas, and Silas, leading men among the brethren.


അപ്പോൾ തങ്ങളിൽ ചില പുരുഷന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പൗലൊസിനോടും ബർന്നബാസിനോടും കൂടെ അന്ത്യൊക്ക്യയിലേക്കു അയക്കേണം എന്നു അപ്പൊസ്തലന്മാരും മൂപ്പന്മാരും സർവസഭയും നിർണ്ണയിച്ചു, സഹോദരന്മാരിൽ പ്രമാണപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരായ ബർശബാസ് എന്ന യൂദയെയും ശീലാസിനെയും നിയോഗിച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Judas?

Name :

Email :

Details :×