Kills

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of kill.
  2. Third-person singular simple present indicative form of kill.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 4:15

And the LORD said to him, "Therefore, whoever kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold." And the LORD set a mark on Cain, lest anyone finding him should kill him.


യഹോവ അവനോടു: അതുകൊണ്ടു ആരെങ്കിലും കയീനെ കൊന്നാൽ അവന്നു ഏഴിരട്ടി പകരം കിട്ടും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു; കയീനെ കാണുന്നവർ ആരും കൊല്ലാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു യഹോവ അവന്നു ഒരു അടയാളം വെച്ചു.


1 Samuel 17:27

And the people answered him in this manner, saying, "So shall it be done for the man who kills him."


അതിന്നു ജനം: അവനെ കൊല്ലുവന്നു ഇന്നിന്നതൊക്കെയും കൊടുക്കും എന്നു അവനോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


Leviticus 24:17

"Whoever kills any man shall surely be put to death.


മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നവൻ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Kills?

Name :

Email :

Details :×