Kills

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of kill.
  2. Third-person singular simple present indicative form of kill.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 2:6

"The LORD kills and makes alive; He brings down to the grave and brings up.


യഹോവ കൊല്ലുകയും ജീവിപ്പിക്കയും ചെയ്യുന്നു. പാതാളത്തിൽ ഇറക്കുകയും ഉദ്ധരിക്കയും ചെയ്യുന്നു;


Numbers 35:30

Whoever kills a person, the murderer shall be put to death on the testimony of witnesses; but one witness is not sufficient testimony against a person for the death penalty.


ആരെങ്കിലും ഒരുത്തനെ കൊന്നാൽ കുലപാതകൻ സാക്ഷികളുടെ വാമൊഴിപ്രകാരം മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം; എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ നേരെ മരണശിക്ഷെക്കു ഏകസാക്ഷിയുടെ മൊഴി മതിയാകുന്നതല്ല.


Joshua 20:3

that the slayer who kills a person accidentally or unintentionally may flee there; and they shall be your refuge from the avenger of blood.


രക്തപ്രതികാരകൻ കൊല്ലാതിരിപ്പാൻ അവ നിങ്ങൾക്കു സങ്കേതമായിരിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Kills?

Name :

Email :

Details :×