Kingdoms

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of kingdom.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Daniel 8:22

As for the broken horn and the four that stood up in its place, four kingdoms shall arise out of that nation, but not with its power.


അതു തകർന്ന ശേഷം അതിന്നു പകരം നാലു കൊമ്പു മുളെച്ചതോ: നാലു രാജ്യം ആ ജാതിയിൽനിന്നുത്ഭവിക്കും; അതിന്റെ ശക്തിയോടെ അല്ലതാനും.


Jeremiah 29:18

And I will pursue them with the sword, with famine, and with pestilence; and I will deliver them to trouble among all the kingdoms of the earth--to be a curse, an astonishment, a hissing, and a reproach among all the nations where I have driven them,


ഞാൻ അവരെ വാൾകൊണ്ടും ക്ഷാമംകൊണ്ടും മഹാമാരികൊണ്ടും വേട്ടയാടി ഭൂതലത്തിലെ സകലരാജ്യങ്ങൾക്കും ഭയഹേതുവും ഞാൻ അവരെ നീക്കിക്കളഞ്ഞ സകലജാതികളുടെയും ഇടയിൽ ഒരു ശാപവാക്യവും സ്തംഭനഹേതുവും പരിഹാസവിഷയവും നിന്ദയും ആക്കും.


Psalms 46:6

The nations raged, the kingdoms were moved; He uttered His voice, the earth melted.


ജാതികൾ ക്രുദ്ധിച്ചു; രാജ്യങ്ങൾ കുലുങ്ങി; അവൻ തന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചു; ഭൂമി ഉരുകിപ്പോയി.


×

Found Wrong Meaning for Kingdoms?

Name :

Email :

Details :×