Kneading

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of knead.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 8:3

So the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into your house, into your bedroom, on your bed, into the houses of your servants, on your people, into your ovens, and into your kneading bowls.


നദിയിൽ തവള അനവധിയായി ജനിക്കും; അതു കയറി നിന്റെ അരമനയിലും ശയനഗൃഹത്തിലും കട്ടിലിന്മേലും നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ വീടുകളിലും നിന്റെ ജനത്തിന്മേലും അപ്പം ചുടുന്ന അടുപ്പുകളിലും മാവു കുഴെക്കുന്ന തൊട്ടികളിലും വരും.


Deuteronomy 28:5

"Blessed shall be your basket and your kneading bowl.


നിന്റെ കൊട്ടയും മാവു കുഴെക്കുന്ന തൊട്ടിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.


Deuteronomy 28:17

"Cursed shall be your basket and your kneading bowl.


നിന്റെ കൊട്ടയും മാവുകുഴെക്കുന്ന തൊട്ടിയും ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Kneading?

Name :

Email :

Details :×