Kneading

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of knead.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 28:5

"Blessed shall be your basket and your kneading bowl.


നിന്റെ കൊട്ടയും മാവു കുഴെക്കുന്ന തൊട്ടിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും.


Exodus 12:34

So the people took their dough before it was leavened, having their kneading bowls bound up in their clothes on their shoulders.


അതുകൊണ്ടു ജനം കുഴെച്ച മാവു പുളിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പെ തൊട്ടികളോടുകൂടെ ശീലകളിൽ കെട്ടി ചുമലിൽ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി.


Exodus 8:3

So the river shall bring forth frogs abundantly, which shall go up and come into your house, into your bedroom, on your bed, into the houses of your servants, on your people, into your ovens, and into your kneading bowls.


നദിയിൽ തവള അനവധിയായി ജനിക്കും; അതു കയറി നിന്റെ അരമനയിലും ശയനഗൃഹത്തിലും കട്ടിലിന്മേലും നിന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ വീടുകളിലും നിന്റെ ജനത്തിന്മേലും അപ്പം ചുടുന്ന അടുപ്പുകളിലും മാവു കുഴെക്കുന്ന തൊട്ടികളിലും വരും.


×

Found Wrong Meaning for Kneading?

Name :

Email :

Details :×