Pronunciation of Knew  

   

English Meaning

  1. Past tense of know.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× know എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം - Know Enna Padhaththinte Bhoothakaalaroopam | Know Enna Padhathinte Bhoothakalaroopam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 48:7

They are created now and not from the beginning; And before this day you have not heard them, Lest you should say, "Of course I knew them.'


ഞാൻ അതു അറിഞ്ഞുവല്ലോ എന്നു നീ പറയാതെ ഇരിക്കേണ്ടതിന്നു അതു പണ്ടല്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ഇന്നേദിവസത്തിന്നു മുമ്പു നീ അതിനെക്കുറിച്ചു ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല.


John 6:64

But there are some of you who do not believe." For Jesus knew from the beginning who they were who did not believe, and who would betray Him.


എങ്കിലും വിശ്വസിക്കാത്തവർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു — വിശ്വസിക്കാത്തവർ ഇന്നവർ എന്നും തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നവൻ ഇന്നവൻ എന്നും യേശു ആദിമുതൽ അറിഞ്ഞിരുന്നു —


Luke 6:8

But He knew their thoughts, and said to the man who had the withered hand, "Arise and stand here." And he arose and stood.


അവരുടെ വിചാരം അറിഞ്ഞിട്ടു അവൻ വരണ്ട കൈയുള്ള മനുഷ്യനോടു: എഴുന്നേറ്റു നടുവിൽ നിൽക്ക എന്നു പറഞ്ഞു;


×

Found Wrong Meaning for Knew?

Name :

Email :

Details :×