Pronunciation of Knew  

English Meaning

  1. Past tense of know.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

;know എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലരൂപം - Know Enna Padhaththinte Bhoothakaalaroopam | Know Enna Padhathinte Bhoothakalaroopam ;അറിയുക - Ariyuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 22:22

So David said to Abiathar, "I knew that day, when Doeg the Edomite was there, that he would surely tell Saul. I have caused the death of all the persons of your father's house.


ദാവീദ് അബ്യാഥാരിനോടു: എദോമ്യനായ ദോവേഗ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടു അവൻ ശൗലിനോടു അറിയിക്കും എന്നു ഞാൻ അന്നു തന്നേ നിശ്ചയിച്ചു.


1 Samuel 22:17

Then the king said to the guards who stood about him, "Turn and kill the priests of the LORD, because their hand also is with David, and because they knew when he fled and did not tell it to me." But the servants of the king would not lift their hands to strike the priests of the LORD.


പിന്നെ രാജാവു അരികെ നിലക്കുന്ന അകമ്പടികളോടു: ചെന്നു യഹോവയുടെ പുരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലുവിൻ ; അവരും ദാവീദിനോടു ചേർന്നിരിക്കുന്നു; അവൻ ഔടിപ്പോയതു അവർ അറിഞ്ഞിട്ടും എന്നെ അയിറിച്ചില്ലല്ലോ എന്നു കല്പിച്ചു. എന്നാൽ യഹോവയുടെ പുരോഹിതന്മാരെ കൊല്ലുവാൻ കൈ നീട്ടുന്നതിന്നു രാജാവിന്റെ ഭൃത്യന്മാർ തുനിഞ്ഞില്ല.


Luke 9:11

But when the multitudes knew it, they followed Him; and He received them and spoke to them about the kingdom of God, and healed those who had need of healing.


പകൽ കഴിവാറായപ്പോൾ പന്തിരുവർ അടുത്തുവന്നു അവനോടു: ഇവിടെ നാം മരുഭൂമിയിൽ ആയിരിക്കകൊണ്ടു പുരുഷാരം ചുറ്റുമുള്ള ഊരുകളിലും കുടികളിലും പോയി രാത്രി പാർപ്പാനും ആഹാരം വാങ്ങുവാനും വേണ്ടി അവരെ പറഞ്ഞയക്കേണം എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Knew?

Name :

Email :

Details :×