Pronunciation of Lad  

English Meaning

A boy; a youth; a stripling.

  1. A young man; a youth.
  2. Informal A man of any age; a fellow.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ചെക്കന്‍ - Chekkan‍ ;പൃഥുകന്‍ - Pruthukan‍ ;ചെറുക്കന്‍ - Cherukkan‍ ;ബാലന്‍ - Baalan‍ | Balan‍ ;കാമുകന്‍ - Kaamukan‍ | Kamukan‍ ;കിടാത്തന്‍ - Kidaaththan‍ | Kidathan‍ ;

കുമാരന്‍ - Kumaaran‍ | Kumaran‍ ;ചെറുപ്പക്കാരന്‍ - Cheruppakkaaran‍ | Cheruppakkaran‍ ;പയ്യന്‍ - Payyan‍ ; ;സ്ഥിരമായി ഒത്തുകൂടുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ സുഹൃദ്‌സംഘം - Sthiramaayi Oththukoodunna Purushanmaarude Suhrudhsamgham | Sthiramayi Othukoodunna Purushanmarude Suhrudhsamgham ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 44:30

"Now therefore, when I come to your servant my father, and the lad is not with us, since his life is bound up in the lad's life,


അതുകൊണ്ടു ഇപ്പോൾ ബാലൻ കൂടെയില്ലാതെ ഞാൻ അവിടത്തെ അടിയാനായ അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, അവന്റെ പ്രാണൻ ഇവന്റെ പ്രാണനോടു പറ്റിയിരിക്കകൊണ്ടു,


Genesis 21:19

Then God opened her eyes, and she saw a well of water. And she went and filled the skin with water, and gave the lad a drink.


ദൈവം അവളുടെ കണ്ണു തുറന്നു; അവൾ ഒരു നീരുറവു കണ്ടു, ചെന്നു തുരുത്തിയിൽ വെള്ളം നിറച്ചു ബാലനെ കുടിപ്പിച്ചു.


Genesis 44:32

For your servant became surety for the lad to my father, saying, "If I do not bring him back to you, then I shall bear the blame before my father forever.'


അടിയൻ അപ്പനോടു: അവനെ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ എന്നും അപ്പന്നു കുറ്റക്കാരനായിക്കൊളാമെന്നു പറഞ്ഞു, അപ്പനോടു ബാലന്നുവേണ്ടി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Lad?

Name :

Email :

Details :×