Pronunciation of Lad  

   

English Meaning

A boy; a youth; a stripling.

  1. A young man; a youth.
  2. Informal A man of any age; a fellow.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ബാലന്‍ - Baalan‍ | Balan‍
×
× കിടാത്തന്‍ - Kidaaththan‍ | Kidathan‍
× കാമുകന്‍ - Kaamukan‍ | Kamukan‍
× സ്ഥിരമായി ഒത്തുകൂടുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ സുഹൃദ്‌സംഘം - Sthiramaayi Oththukoodunna Purushanmaarude Suhrudhsamgham | Sthiramayi Othukoodunna Purushanmarude Suhrudhsamgham
× കുമാരന്‍ - Kumaaran‍ | Kumaran‍
× പൃഥുകന്‍ - Pruthukan‍
× ചെറുപ്പക്കാരന്‍ - Cheruppakkaaran‍ | Cheruppakkaran‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 20:39

But the lad did not know anything. Only Jonathan and David knew of the matter.


എന്നാൽ യോനാഥാനും ദാവീദും അല്ലാതെ ബാല്യക്കാരൻ കാര്യം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല.


1 Samuel 20:36

Then he said to his lad, "Now run, find the arrows which I shoot." As the lad ran, he shot an arrow beyond him.


അവൻ തന്റെ ബാല്യക്കാരനോടു: ഔടിച്ചെന്നു ഞാൻ എയ്യുന്ന അമ്പു എടുത്തുകൊണ്ടുവാ എന്നു പറഞ്ഞു. ബാല്യക്കാരൻ ഔടുമ്പോൾ അവന്റെ അപ്പുറത്തേക്കു ഒരു അമ്പു എയ്തു.


Genesis 44:32

For your servant became surety for the lad to my father, saying, "If I do not bring him back to you, then I shall bear the blame before my father forever.'


അടിയൻ അപ്പനോടു: അവനെ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ എന്നും അപ്പന്നു കുറ്റക്കാരനായിക്കൊളാമെന്നു പറഞ്ഞു, അപ്പനോടു ബാലന്നുവേണ്ടി ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Lad?

Name :

Email :

Details :×