Pronunciation of Lad  

   

English Meaning

A boy; a youth; a stripling.

  1. A young man; a youth.
  2. Informal A man of any age; a fellow.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ചെറുപ്പക്കാരന്‍ - Cheruppakkaaran‍ | Cheruppakkaran‍
× കുമാരന്‍ - Kumaaran‍ | Kumaran‍
× കിടാത്തന്‍ - Kidaaththan‍ | Kidathan‍
×
× കാമുകന്‍ - Kaamukan‍ | Kamukan‍
× ബാലന്‍ - Baalan‍ | Balan‍
× പൃഥുകന്‍ - Pruthukan‍
× സ്ഥിരമായി ഒത്തുകൂടുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ സുഹൃദ്‌സംഘം - Sthiramaayi Oththukoodunna Purushanmaarude Suhrudhsamgham | Sthiramayi Othukoodunna Purushanmarude Suhrudhsamgham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 21:18

Arise, lift up the lad and hold him with your hand, for I will make him a great nation."


നീ ചെന്നു ബാലനെ താങ്ങി എഴുന്നേല്പിച്ചുകൊൾക; ഞാൻ അവനെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും എന്നു അരുളിച്ചെയ്തു.


1 Samuel 20:35

And so it was, in the morning, that Jonathan went out into the field at the time appointed with David, and a little lad was with him.


പിറ്റെന്നാൾ രാവിലെ, ദാവീദുമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന സമയത്തു, യോനാഥാൻ ഒരു ചെറിയ ബാല്യക്കാരനോടുകൂടെ വയലിലേക്കു പോയി.


1 Samuel 20:41

As soon as the lad had gone, David arose from a place toward the south, fell on his face to the ground, and bowed down three times. And they kissed one another; and they wept together, but David more so.


ബാല്യക്കാരൻ പോയ ഉടനെ ദാവീദ് തെക്കുവശത്തുനിന്നു എഴുന്നേറ്റുവന്നു മൂന്നു പ്രാവശ്യം സാഷ്ടാംഗം വീണു നമസ്കരിച്ചു; അവർ തമ്മിൽ ചുംബനംചെയ്തു കരഞ്ഞു; ദാവീദോ ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞുപോയി.


×

Found Wrong Meaning for Lad?

Name :

Email :

Details :×