Pronunciation of Lad  

   

English Meaning

A boy; a youth; a stripling.

  1. A young man; a youth.
  2. Informal A man of any age; a fellow.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കുമാരന്‍ - Kumaaran‍ | Kumaran‍
× കിടാത്തന്‍ - Kidaaththan‍ | Kidathan‍
× ചെറുപ്പക്കാരന്‍ - Cheruppakkaaran‍ | Cheruppakkaran‍
×
× സ്ഥിരമായി ഒത്തുകൂടുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ സുഹൃദ്‌സംഘം - Sthiramaayi Oththukoodunna Purushanmaarude Suhrudhsamgham | Sthiramayi Othukoodunna Purushanmarude Suhrudhsamgham
× കാമുകന്‍ - Kaamukan‍ | Kamukan‍
× ബാലന്‍ - Baalan‍ | Balan‍
× പൃഥുകന്‍ - Pruthukan‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Genesis 21:12

But God said to Abraham, "Do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice; for in Isaac your seed shall be called.


എന്നാൽ ദൈവം അബ്രാഹാമിനോടു: ബാലന്റെ നിമിത്തവും ദാസിയുടെ നിമിത്തവും നിനക്കു അനിഷ്ടം തോന്നരുതു; സാറാ നിന്നോടു പറഞ്ഞതിലൊക്കെയുംഅവളുടെ വാക്കു കേൾക്ക; യിസ്ഹാക്കിൽനിന്നുള്ളവരല്ലോ നിന്റെ സാക്ഷാൽ സന്തതിയെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നതു.


John 6:9

"There is a lad here who has five barley loaves and two small fish, but what are they among so many?"


ഇവിടെ ഒരു ബാലകൻ ഉണ്ടു; അവന്റെ പക്കൽ അഞ്ചു യവത്തപ്പവും രണ്ടു മീനും ഉണ്ടു; എങ്കിലും ഇത്രപേർക്കും അതു എന്തുള്ളു എന്നു പറഞ്ഞു.


Genesis 21:17

And God heard the voice of the lad. Then the angel of God called to Hagar out of heaven, and said to her, "What ails you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is.


ദൈവം ബാലന്റെ നിലവിളി കേട്ടു; ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ ആകാശത്തു നിന്നു ഹാഗാരിനെ വിളിച്ചു അവളോടു: ഹാഗാരേ, നിനക്കു എന്തു? നീ ഭയപ്പെടേണ്ടാ; ബാലൻ ഇരിക്കുന്നേടത്തുനിന്നു അവന്റെ നിലവിളികേട്ടിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Lad?

Name :

Email :

Details :×