Pronunciation of Laid  

   

English Meaning

of Lay.

  1. Past tense and past participle of lay1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ചിറ - Chira
× വീഴ്ത്തി - Veezhththi | Veezhthi
× വീഴ്‌ത്തുക - Veezhththuka | Veezhthuka
× lay എന്ന പദത്തിന്റെ ഭൂതകാലവും നാമവിശേഷണ രൂപവും - Lay Enna Padhaththinte Bhoothakaalavum Naamavisheshana Roopavum | Lay Enna Padhathinte Bhoothakalavum Namavisheshana Roopavum

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 21:9

Then, as soon as they had come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid on it, and bread.


കരെക്കു ഇറെങ്ങിയപ്പോൾ അവർ തീക്കനലും അതിന്മേൽ മീൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അപ്പവും കണ്ടു.


John 20:2

Then she ran and came to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and said to them, "They have taken away the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid Him."


അവൾ ഔടി ശിമോൻ പത്രൊസിന്റെയും യേശുവിന്നു പ്രിയനായ മറ്റെ ശിഷ്യന്റെയും അടുക്കൽ ചെന്നു: കർത്താവിനെ കല്ലറയിൽ നിന്നു എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി; അവനെ എവിടെ വെച്ചു എന്നു ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നു അവരോടു പറഞ്ഞു;


Joshua 2:19

So it shall be that whoever goes outside the doors of your house into the street, his blood shall be on his own head, and we will be guiltless. And whoever is with you in the house, his blood shall be on our head if a hand is laid on him.


അല്ലെങ്കിൽ നീ ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു ചെയ്യിച്ച സത്യത്തിൽനിന്നു ഞങ്ങൾ ഒഴിവുള്ളവരാകും. ആരെങ്കിലും വീട്ടുവാതിലിന്നു പുറത്തിറങ്ങിയാൽ അവന്റെ രക്തം അവന്റെ തലമേൽ ഇരിക്കും; ഞങ്ങൾ കുറ്റമില്ലാത്തവർ ആകും; നിന്നോടുകൂടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ വല്ലവനും അവന്റെ മേൽ കൈവെച്ചാൽ അവന്റെ രക്തം ഞങ്ങളുടെ തലമേൽ ഇരിക്കും.


×

Found Wrong Meaning for Laid?

Name :

Email :

Details :×