Lamps

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of lamp.
  2. A slang term for obesity.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Zechariah 4:2

And he said to me, "What do you see?" So I said, "I am looking, and there is a lampstand of solid gold with a bowl on top of it, and on the stand seven lamps with seven pipes to the seven lamps.


നീ എന്തു കാണുന്നു എന്നു എന്നോടു ചോദിച്ചതിന്നു ഞാൻ : മുഴുവനും പൊന്നുകൊണ്ടുള്ളോരു വിളകൂതണ്ടും അതിന്റെ തലെക്കൽ ഒരു കുടവും അതിന്മേൽ ഏഴു വിളക്കും അതിന്റെ തലെക്കലുള്ള ഏഴു വിളക്കിന്നു ഏഴു കുഴലും


Matthew 25:3

Those who were foolish took their lamps and took no oil with them,


ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ വിളകൂ എടുത്തപ്പോൾ എണ്ണ എടുത്തില്ല.


Luke 12:35

"Let your waist be girded and your lamps burning;


യജമാനൻ കല്യാണത്തിന്നു പോയി വന്നു മുട്ടിയാൽ ഉടനെ വാതിൽ തുറന്നുകൊടുക്കേണ്ടതിന്നു അവൻ എപ്പോൾ മടങ്ങിവരും വന്നു കാത്തുനിലക്കുന്ന ആളുകളോടു നിങ്ങൾ തുല്യരായിരിപ്പിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Lamps?

Name :

Email :

Details :×