Languishes

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of languish.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Jeremiah 15:9

"She languishes who has borne seven; She has breathed her last; Her sun has gone down While it was yet day; She has been ashamed and confounded. And the remnant of them I will deliver to the sword Before their enemies," says the LORD.


ഏഴു മക്കളെ പ്രസവിച്ചവൾ ക്ഷീണിച്ചു പ്രാണനെ വിട്ടിരിക്കുന്നു; അവളുടെ സൂര്യൻ പകൽ തീരുംമുമ്പെ അസ്തമിച്ചുപോയി; അവൾ ലജ്ജിച്ചും നാണിച്ചും പോയിരിക്കുന്നു; അവരിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരെ ഞാൻ അവരുടെ ശത്രുക്കൾക്കു മുമ്പിൽ വാളിന്നു ഏല്പിക്കും എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു.


Isaiah 24:4

The earth mourns and fades away, The world languishes and fades away; The haughty people of the earth languish.


ഭൂമി ദുഃഖിച്ചു വാടിപ്പോകുന്നു; ഭൂതലം ക്ഷയിച്ചു വാടിപ്പോകുന്നു;


×

Found Wrong Meaning for Languishes?

Name :

Email :

Details :×