Lebanon

Show Usage
   

English Meaning

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 5:14

And he sent them to lebanon, ten thousand a month in shifts: they were one month in lebanon and two months at home; Adoniram was in charge of the labor force.


അവൻ അവരെ മാസംതോറും പതിനായിരംപേർവീതം മാറി മാറി ലെബാനോനിലേക്കു അയച്ചു; അവർ ഒരു മാസം ലെബാനോനിലും രണ്ടുമാസം വീട്ടിലും ആയിരുന്നു; അദോനീരാം ഊഴിയവേലക്കാർക്കും മേധാവി ആയിരുന്നു.


Ezekiel 17:3

and say, "Thus says the Lord GOD: "A great eagle with large wings and long pinions, Full of feathers of various colors, Came to lebanon And took from the cedar the highest branch.


യഹോവയായ കർത്താവു ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: വലിയ ചിറകും നീണ്ട തൂവലും ഉള്ളതും പലനിറമായ പപ്പു നിറഞ്ഞതുമായ ഒരു വലിയ കഴുകൻ ലെബനോനിൽ വന്നു ഒരു ദേവദാരുവിന്റെ ശിഖരം എടുത്തു.


Isaiah 33:9

The earth mourns and languishes, lebanon is shamed and shriveled; Sharon is like a wilderness, And Bashan and Carmel shake off their fruits.


ദേശം ദുഃഖിച്ചു ക്ഷയിക്കുന്നു; ലെബാനോൻ ലജ്ജിച്ചു വാടിപ്പോകുന്നു; ശാരോൻ മരുഭൂമിപോലെ ആയിരിക്കുന്നു; ബാശാനും കർമ്മേലും ഇലപൊഴിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Lebanon?

Name :

Email :

Details :×