English Meaning

  1. Plural form of leg.
  2. eleven
  3. Third-person singular simple present indicative form of leg.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× കാലുകള്‍ - Kaalukal‍ | Kalukal‍
× leg എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Leg Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Leg Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Amos 3:12

Thus says the LORD: "As a shepherd takes from the mouth of a lion Two legs or a piece of an ear, So shall the children of Israel be taken out Who dwell in Samaria--In the corner of a bed and on the edge of a couch!


യഹോവ ഇപ്രകാരം അരുളിച്ചെയ്യുന്നു: ഒരു ഇടയൻ രണ്ടു കാലോ ഒരു കാതോ സിംഹത്തിന്റെ വായിൽനിന്നു വലിച്ചെടുക്കുന്നതുപോലെ ശമർയ്യയിൽ കിടക്കയുടെ കോണിലും പട്ടുമെത്തമേലും ഇരിക്കുന്ന യിസ്രായേൽമക്കൾ വിടുവിക്കപ്പെടും.


Daniel 2:33

its legs of iron, its feet partly of iron and partly of clay.


കാൽ പാതി ഇരിമ്പുകൊണ്ടും പാതി കളിമണ്ണുകൊണ്ടും ആയയിരുന്നു.


Leviticus 1:13

but he shall wash the entrails and the legs with water. Then the priest shall bring it all and burn it on the altar; it is a burnt sacrifice, an offering made by fire, a sweet aroma to the LORD.


കുടലും കാലും അവൻ വെള്ളത്തിൽ കഴുകേണം; പുരോഹിതൻ സകലവും കൊണ്ടുവന്നു ഹോമയാഗമായി യഹോവേക്കു സൌരഭ്യവാസനയുള്ള ദഹനയാഗമായി യാഗപീഠത്തിന്മേൽ ദഹിപ്പിക്കേണം.


×

Found Wrong Meaning for Legs?

Name :

Email :

Details :×