English Meaning

  1. Plural form of leg.
  2. eleven
  3. Third-person singular simple present indicative form of leg.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× leg എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Leg Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Leg Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× കാലുകള്‍ - Kaalukal‍ | Kalukal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

John 19:31

Therefore, because it was the Preparation Day, that the bodies should not remain on the cross on the Sabbath (for that Sabbath was a high day), the Jews asked Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away.


അന്നു ഒരുക്കനാളും ആ ശബ്ബത്ത് നാൾ വലിയതും ആകകൊണ്ടു ശരീരങ്ങൾ ശബ്ബത്തിൽ ക്രൂശിന്മേൽ ഇരിക്കരുതു എന്നുവെച്ചു അവരുടെ കാൽ ഒടിച്ചു എടുപ്പിക്കേണം എന്നു യെഹൂദന്മാർ പീലാത്തൊസിനോടു അപേക്ഷിച്ചു.


John 19:32

Then the soldiers came and broke the legs of the first and of the other who was crucified with Him.


ആകയാൽ പടയാളികൾ വന്നു ഒന്നാമത്തവന്റെയും അവനോടുകൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട മറ്റെവന്റെയും കാൽ ഒടിച്ചു. അവർ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു, അവൻ മരിച്ചുപോയി എന്നു കാൺകയാൽ അവന്റെ കാൽ ഒടിച്ചില്ല. എങ്കിലും പടയാളികളിൽ ഒരുത്തൻ കുന്തംകൊണ്ടു അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തു കുത്തി; ഉടനെ രക്തവും വെള്ളവും പുറപ്പെട്ടു.


1 Samuel 17:6

And he had bronze armor on his legs and a bronze javelin between his shoulders.


അവന്നു താമ്രംകൊണ്ടുള്ള കാൽചട്ടയും ചുമലിൽ താമ്രം കൊണ്ടുള്ള ഒരു വേലും ഉണ്ടായിരുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Legs?

Name :

Email :

Details :×