Pronunciation of Liar  

   

English Meaning

A person who knowingly utters falsehood; one who lies.

  1. One that tells lies.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അസത്യവാദി - Asathyavaadhi | Asathyavadhi
× നുണയന്‍ - നുണയന്‍
× ഉത്തരവാദപ്പെട്ട - Uththaravaadhappetta | Utharavadhappetta
× അനൃതകന്‍ - Anruthakan‍
× നുണ പറയുന്നയാള്‍ - Nuna Parayunnayaal‍ | Nuna Parayunnayal‍
× അസത്യഭാഷകന്‍ - Asathyabhaashakan‍ | Asathyabhashakan‍
× നുണയൻ - Nunayan
× അസത്യം പറയുന്നയാള്‍ - Asathyam Parayunnayaal‍ | Asathyam Parayunnayal‍
× നുണയന്‍ - Nunayan‍
× അസത്യഭാഷകൻ - Asathyabhaashakan | Asathyabhashakan

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 John 2:22

Who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? He is antichrist who denies the Father and the Son.


യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവല്ല എന്നു നിഷേധിക്കുന്നവൻ അല്ലാതെ കള്ളൻ ആർ ആകുന്നു? പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ തന്നേ എതിർക്രിസ്തു ആകുന്നു.


John 8:55

Yet you have not known Him, but I know Him. And if I say, "I do not know Him,' I shall be a liar like you; but I do know Him and keep His word.


നിങ്ങളുടെ പിതാവായ അബ്രാഹാം എന്റെ ദിവസം കാണും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടു ഉല്ലസിച്ചു; അവൻ കണ്ടു സന്തോഷിച്ചുമിരിക്കുന്നു എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


John 8:44

You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it.


നിങ്ങൾ പിശാചെന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ; നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്‍വാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. അവൻ ആദിമുതൽ കുലപാതകൻ ആയിരുന്നു; അവനിൽ സത്യം ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു സത്യത്തിൽ നിലക്കുന്നതുമില്ല. അവൻ ഭോഷകു പറയുമ്പോൾ സ്വന്തത്തിൽ നിന്നു എടുത്തു പറയുന്നു; അവൻ ഭോഷ്ക പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനും ആകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Liar?

Name :

Email :

Details :×