Pronunciation of Liar  

   

English Meaning

A person who knowingly utters falsehood; one who lies.

  1. One that tells lies.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× അനൃതകന്‍ - Anruthakan‍
× അസത്യം പറയുന്നയാള്‍ - Asathyam Parayunnayaal‍ | Asathyam Parayunnayal‍
× നുണയൻ - Nunayan
× അസത്യവാദി - Asathyavaadhi | Asathyavadhi
× നുണയന്‍ - നുണയന്‍
× നുണയന്‍ - Nunayan‍
× അസത്യഭാഷകന്‍ - Asathyabhaashakan‍ | Asathyabhashakan‍
× ഉത്തരവാദപ്പെട്ട - Uththaravaadhappetta | Utharavadhappetta
× നുണ പറയുന്നയാള്‍ - Nuna Parayunnayaal‍ | Nuna Parayunnayal‍
× അസത്യഭാഷകൻ - Asathyabhaashakan | Asathyabhashakan

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 John 2:22

Who is a liar but he who denies that Jesus is the Christ? He is antichrist who denies the Father and the Son.


യേശുവിനെ ക്രിസ്തുവല്ല എന്നു നിഷേധിക്കുന്നവൻ അല്ലാതെ കള്ളൻ ആർ ആകുന്നു? പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ തന്നേ എതിർക്രിസ്തു ആകുന്നു.


John 8:44

You are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning, and does not stand in the truth, because there is no truth in him. When he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it.


നിങ്ങൾ പിശാചെന്ന പിതാവിന്റെ മക്കൾ; നിങ്ങളുടെ പിതാവിന്റെ മോഹങ്ങളെ ചെയ്‍വാനും ഇച്ഛിക്കുന്നു. അവൻ ആദിമുതൽ കുലപാതകൻ ആയിരുന്നു; അവനിൽ സത്യം ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു സത്യത്തിൽ നിലക്കുന്നതുമില്ല. അവൻ ഭോഷകു പറയുമ്പോൾ സ്വന്തത്തിൽ നിന്നു എടുത്തു പറയുന്നു; അവൻ ഭോഷ്ക പറയുന്നവനും അതിന്റെ അപ്പനും ആകുന്നു.


Proverbs 17:4

An evildoer gives heed to false lips; A liar listens eagerly to a spiteful tongue.


ദുഷ്കർമ്മി നീതികെട്ട അധരങ്ങൾക്കു ശ്രദ്ധകൊടുക്കുന്നു; വ്യാജം പറയുന്നവൻ വഷളത്വമുള്ള നാവിന്നു ചെവികൊടുക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Liar?

Name :

Email :

Details :×