Lifts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of lift.
  2. Third-person singular simple present indicative form of lift.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Samuel 2:8

He raises the poor from the dust And lifts the beggar from the ash heap, To set them among princes And make them inherit the throne of glory. "For the pillars of the earth are the LORD's, And He has set the world upon them.


അവൻ ദരിദ്രനെ പൊടിയിൽനിന്നു നിവിർത്തുന്നു; അഗതിയെ കുപ്പയിൽനിന്നു ഉയർത്തുന്നു; പ്രഭുക്കന്മാരോടുകൂടെ ഇരുത്തുവാനും മഹിമാസനം അവകാശമായി നലകുവാനും തന്നേ. ഭൂധരങ്ങൾ യഹോവേക്കുള്ളവ; ഭൂമണ്ഡലത്തെ അവയുടെമേൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു.


Job 39:18

When she lifts herself on high, She scorns the horse and its rider.


അതു ചിറകടിച്ചു പൊങ്ങി ഔടുമ്പോൾ കുതിരയെയും പുറത്തു കയറിയവനെയും പരിഹസിക്കുന്നു.


Psalms 3:3

But You, O LORD, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.


നീയോ യഹോവേ, എനിക്കു ചുറ്റും പരിചയും എന്റെ മഹത്വവും എന്റെ തല ഉയർത്തുന്നവനും ആകുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Lifts?

Name :

Email :

Details :×