Lifts

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of lift.
  2. Third-person singular simple present indicative form of lift.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 3:3

But You, O LORD, are a shield for me, My glory and the One who lifts up my head.


നീയോ യഹോവേ, എനിക്കു ചുറ്റും പരിചയും എന്റെ മഹത്വവും എന്റെ തല ഉയർത്തുന്നവനും ആകുന്നു.


Isaiah 40:15

Behold, the nations are as a drop in a bucket, And are counted as the small dust on the scales; Look, He lifts up the isles as a very little thing.


ഇതാ ജാതികൾ തുലാക്കൊട്ടയിലെ ഒരു തുള്ളിപോലെയും, തുലാസിലെ ഒരു പൊടിപോലെയും അവന്നു തോന്നുന്നു; ഇതാ, അവൻ ദ്വീപുകളെ ഒരു മണൽതരിയെപ്പോലെ എടുത്തു പൊക്കുന്നു.


Job 39:18

When she lifts herself on high, She scorns the horse and its rider.


അതു ചിറകടിച്ചു പൊങ്ങി ഔടുമ്പോൾ കുതിരയെയും പുറത്തു കയറിയവനെയും പരിഹസിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Lifts?

Name :

Email :

Details :×