Lintel

Show Usage

Pronunciation of Lintel  

   

English Meaning

A horizontal member spanning an opening, and carrying the superincumbent weight by means of its strength in resisting crosswise fracture.

  1. A horizontal structural member, such as a beam or stone, that spans an opening, as between the uprights of a door or window or between two columns or piers.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ചണ - Chana
× വാതില്‍പ്പടി - വാതില്‍പ്പടി
× ജനല്‍ - ജനല്‍
× മേൽവാതിൽപ്പടി - Melvaathilppadi | Melvathilppadi
× മേല്‍വാതില്‍പ്പടി - Mel‍vaathil‍ppadi | Mel‍vathil‍ppadi
× വിത്ത് - Viththu | Vithu

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 12:23

For the LORD will pass through to strike the Egyptians; and when He sees the blood on the lintel and on the two doorposts, the LORD will pass over the door and not allow the destroyer to come into your houses to strike you.


യഹോവ മിസ്രയീമ്യരെ ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു കടന്നുവരും; എന്നാൽ കുറുമ്പടിമേലും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും രക്തം കാണുമ്പോൾ യഹോവ വാതിൽ ഒഴിഞ്ഞു കടന്നു പോകും; നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങളെ ദണ്ഡിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു സംഹാരകൻ വരുവാൻ സമ്മതിക്കയുമില്ല.


Exodus 12:22

And you shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two doorposts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of his house until morning.


ഈസോപ്പുചെടിയുടെ ഒരു കെട്ടു എടുത്തു കിണ്ണത്തിലുള്ള രക്തത്തിൽ മുക്കി കിണ്ണത്തിലുള്ള രക്തം കുറമ്പടിമേലും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും തേക്കേണം; പിറ്റെന്നാൾ വെളുക്കുംവരെ നിങ്ങളിൽ ആരും വീട്ടിന്റെ വാതിലിന്നു പുറത്തിറങ്ങരുതു.


Exodus 12:7

And they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and on the lintel of the houses where they eat it.


അതിന്റെ രക്തം കുറെ എടുത്തു തങ്ങൾ തിന്നുന്ന വീടുകളുടെ വാതിലിന്റെ കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും കുറുമ്പടിമേലും പുരട്ടേണം.


×

Found Wrong Meaning for Lintel?

Name :

Email :

Details :×