Lintel

Show Usage

Pronunciation of Lintel  

   

English Meaning

A horizontal member spanning an opening, and carrying the superincumbent weight by means of its strength in resisting crosswise fracture.

  1. A horizontal structural member, such as a beam or stone, that spans an opening, as between the uprights of a door or window or between two columns or piers.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മേല്‍വാതില്‍പ്പടി - Mel‍vaathil‍ppadi | Mel‍vathil‍ppadi
× മേൽവാതിൽപ്പടി - Melvaathilppadi | Melvathilppadi
× ജനല്‍ - ജനല്‍
× ചണ - Chana
× വിത്ത് - Viththu | Vithu
× വാതില്‍പ്പടി - വാതില്‍പ്പടി

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

1 Kings 6:31

For the entrance of the inner sanctuary he made doors of olive wood; the lintel and doorposts were one-fifth of the wall.


അവൻ അന്തർമ്മന്ദിരത്തിന്റെ വാതിലിന്നു ഒലിവുമരംകൊണ്ടു കതകു ഉണ്ടാക്കി; കുറമ്പടിയും കട്ടളക്കാലും ചുവരിന്റെ അഞ്ചിൽ ഒരു അംശമായിരുന്നു.


Exodus 12:7

And they shall take some of the blood and put it on the two doorposts and on the lintel of the houses where they eat it.


അതിന്റെ രക്തം കുറെ എടുത്തു തങ്ങൾ തിന്നുന്ന വീടുകളുടെ വാതിലിന്റെ കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും കുറുമ്പടിമേലും പുരട്ടേണം.


Exodus 12:22

And you shall take a bunch of hyssop, dip it in the blood that is in the basin, and strike the lintel and the two doorposts with the blood that is in the basin. And none of you shall go out of the door of his house until morning.


ഈസോപ്പുചെടിയുടെ ഒരു കെട്ടു എടുത്തു കിണ്ണത്തിലുള്ള രക്തത്തിൽ മുക്കി കിണ്ണത്തിലുള്ള രക്തം കുറമ്പടിമേലും കട്ടളക്കാൽ രണ്ടിന്മേലും തേക്കേണം; പിറ്റെന്നാൾ വെളുക്കുംവരെ നിങ്ങളിൽ ആരും വീട്ടിന്റെ വാതിലിന്നു പുറത്തിറങ്ങരുതു.


×

Found Wrong Meaning for Lintel?

Name :

Email :

Details :×