Lions

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of lion.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Job 4:10

The roaring of the lion, The voice of the fierce lion, And the teeth of the young lions are broken.


സിംഹത്തിന്റെ ഗർജ്ജനവും കേസരിയുടെ നാദവും ബാലസിംഹങ്ങളുടെ ദന്തങ്ങളും അറ്റുപോയി.


2 Chronicles 9:19

Twelve lions stood there, one on each side of the six steps; nothing like this had been made for any other kingdom.


ആറു പതനത്തിൽ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തുമായി പന്ത്രണ്ടു സിംഹം നിന്നിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.


1 Kings 10:20

Twelve lions stood there, one on each side of the six steps; nothing like this had been made for any other kingdom.


ആറു പതനത്തിൽ ഇപ്പുറത്തും അപ്പുറത്തുമായി പന്ത്രണ്ടു സിംഹം നിന്നിരുന്നു. ഒരു രാജ്യത്തും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Lions?

Name :

Email :

Details :×