Lions

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of lion.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 15:9

For the waters of Dimon will be full of blood; Because I will bring more upon Dimon, lions upon him who escapes from Moab, And on the remnant of the land."


ദീമോനിലെ ജലാശയങ്ങൾ രക്തംകൊണ്ടു നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞാൻ ദീമോന്റെ മേൽ ഇതിലധികം വരുത്തും; മോവാബിൽനിന്നു ചാടിപ്പോയവരുടെമേലും ദേശത്തിൽ ശേഷിച്ചവരുടെമേലും ഞാൻ ഒരു സിംഹത്തെ വരുത്തും.


Jeremiah 2:15

The young lions roared at him, and growled; They made his land waste; His cities are burned, without inhabitant.


ബാലസിംഹങ്ങൾ അവന്റെ നേരെ അലറി നാദം കേൾപ്പിച്ചു അവന്റെ ദേശത്തെ ശൂന്യമാക്കി; അവന്റെ പട്ടണങ്ങൾ വെന്തു നിവാസികൾ ഇല്ലാതെയായിരിക്കുന്നു.


Ezekiel 38:13

Sheba, Dedan, the merchants of Tarshish, and all their young lions will say to you, "Have you come to take plunder? Have you gathered your army to take booty, to carry away silver and gold, to take away livestock and goods, to take great plunder?


ശെബയും ദെദാനും തർശീശ് വർത്തകന്മാരും അതിലെ സകല ബാലസിംഹങ്ങളും നിന്നോടു: നീ കൊള്ളയിടുവാനോ വന്നതു? കവർച്ചചെയ്‍വാനും വെള്ളിയും പൊന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുവാനും കന്നുകാലികളെയും ധനത്തെയും അപഹരിപ്പാനും ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ള നടത്തുവാനും ആകുന്നുവോ നീ നിന്റെ സമൂഹത്തെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതു എന്നു പറയും.


×

Found Wrong Meaning for Lions?

Name :

Email :

Details :×