Lions

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of lion.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 104:21

The young lions roar after their prey, And seek their food from God.


ബാലസിംഹങ്ങൾ ഇരെക്കായി അലറുന്നു; അവ ദൈവത്തോടു തങ്ങളുടെ ആഹാരം ചോദിക്കുന്നു.


2 Kings 17:25

And it was so, at the beginning of their dwelling there, that they did not fear the LORD; therefore the LORD sent lions among them, which killed some of them.


അവർ അവിടെ പാർപ്പാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോവയെ ഭജിച്ചില്ല; അതുകൊണ്ടു യഹോവ അവരുടെ ഇടയിൽ സിംഹങ്ങളെ അയച്ചു; അവ അവരിൽ ചിലരെ കൊന്നുകളഞ്ഞു.


Ezekiel 38:13

Sheba, Dedan, the merchants of Tarshish, and all their young lions will say to you, "Have you come to take plunder? Have you gathered your army to take booty, to carry away silver and gold, to take away livestock and goods, to take great plunder?


ശെബയും ദെദാനും തർശീശ് വർത്തകന്മാരും അതിലെ സകല ബാലസിംഹങ്ങളും നിന്നോടു: നീ കൊള്ളയിടുവാനോ വന്നതു? കവർച്ചചെയ്‍വാനും വെള്ളിയും പൊന്നും എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുവാനും കന്നുകാലികളെയും ധനത്തെയും അപഹരിപ്പാനും ഏറ്റവും വലിയ കൊള്ള നടത്തുവാനും ആകുന്നുവോ നീ നിന്റെ സമൂഹത്തെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നതു എന്നു പറയും.


×

Found Wrong Meaning for Lions?

Name :

Email :

Details :×