Lives

Show Usage

Pronunciation of Lives  

   

English Meaning

pl. of Life.

  1. Plural of life.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× life എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Life Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Life Enna Padhathinte Bahuvachanam.
× ചക്രാധിവാസി - Chakraadhivaasi | Chakradhivasi
× ജീവിതം - Jeevitham

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Revelation 15:7

Then one of the four living creatures gave to the seven angels seven golden bowls full of the wrath of God who lives forever and ever.


അപ്പോൾ നാലു ജീവികളിൽ ഒന്നു എന്നെന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ക്രോധം നിറഞ്ഞ ഏഴു പൊൻ കലശം ആ ഏഴു ദൂതന്മാർക്കും കൊടുത്തു.


1 Samuel 1:28

Therefore I also have lent him to the LORD; as long as he lives he shall be lent to the LORD." So they worshiped the LORD there.


അതുകൊണ്ടു ഞാൻ അവനെ യഹോവേക്കു നിവേദിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൻ ജീവപര്യന്തം യഹോവേക്കു നിവേദിതനായിരിക്കും. അവർ അവിടെ യഹോവയെ നമസ്കരിച്ചു.


1 Chronicles 11:19

And he said, "Far be it from me, O my God, that I should do this! Shall I drink the blood of these men who have put their lives in jeopardy? For at the risk of their lives they brought it." Therefore he would not drink it. These things were done by the three mighty men.


ഇതു ചെയ്‍വാൻ എന്റെ ദൈവം എനിക്കു സംഗതി വരുത്തരുതേ; തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ പുരുഷന്മാരുടെ രക്തം ഞാൻ കുടിക്കയോ? അവർ തങ്ങളുടെ പ്രാണനെ ഉപേക്ഷിച്ചല്ലോ അതു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നതു എന്നു പറഞ്ഞു; അതുകൊണ്ടു അവന്നു അതു കുടിപ്പാൻ മനസ്സായില്ല; ഇതാകുന്നു ഈ മൂന്നു വീരന്മാർ ചെയ്തതു.


×

Found Wrong Meaning for Lives?

Name :

Email :

Details :×