Lives

Show Usage

Pronunciation of Lives  

English Meaning

pl. of Life.

  1. Plural of life.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

ജീവിക്കുന്നു - Jeevikkunnu ;life എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Life Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Life Enna Padhathinte Bahuvachanam. ;ചക്രാധിവാസി - Chakraadhivaasi | Chakradhivasi ;ജീവിതം - Jeevitham ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 2:14

So the men answered her, "Our lives for yours, if none of you tell this business of ours. And it shall be, when the LORD has given us the land, that we will deal kindly and truly with you."


അവർ അവളോടു: ഞങ്ങളുടെ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയിക്കാതെയിരുന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവന്നു പകരം ഞങ്ങളുടെ ജീവൻ വെച്ചുകൊടുക്കും. യഹോവ ഈ ദേശം ഞങ്ങൾക്കു തരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിന്നോടു ദയയും വിശ്വസ്തതയും കാണിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു.


Ezekiel 7:13

For the seller shall not return to what has been sold, Though he may still be alive; For the vision concerns the whole multitude, And it shall not turn back; No one will strengthen himself Who lives in iniquity.


അവർ ജീവിച്ചിരുന്നാലും വിലക്കുന്നവന്നു വിറ്റതു മടക്കിക്കിട്ടുകയില്ല; ദർശനം അതിന്റെ സകലകോലാഹലത്തെയും കുറിച്ചുള്ളതാകുന്നു; ആരും മടങ്ങിവരികയില്ല; അകൃത്യത്തിൽ ജീവിതം കഴിക്കുന്ന ഒരുത്തനും ശക്തി പ്രാപിക്കയില്ല.


1 Timothy 5:6

But she who lives in pleasure is dead while she lives.


കാമുകിയായവളോ ജീവിച്ചിരിക്കയിൽ തന്നേ ചത്തവൾ.


×

Found Wrong Meaning for Lives?

Name :

Email :

Details :×