Loaves

Show Usage

Pronunciation of Loaves  

English Meaning

pl. of Loaf.

  1. Plural of loaf1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച അപ്പം - Kashanangalaayi Muricha Appam | Kashanangalayi Muricha Appam ;ബ്രെഡ്‌ - Bredu ; ;റൊട്ടി - Rotti ;അപ്പം - Appam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Judges 8:5

Then he said to the men of Succoth, "Please give loaves of bread to the people who follow me, for they are exhausted, and I am pursuing Zebah and Zalmunna, kings of Midian."


അവൻ സുക്കോത്തിലെ നിവാസികളോടു എന്റെ കൂടെയുള്ള പടജ്ജനത്തിന്നു അപ്പംകൊടുക്കേണമേ; അവർ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാരായ സേബഹിനെയും സൽമുന്നയെയും പിന്തുടരുകയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


Matthew 15:36

And He took the seven loaves and the fish and gave thanks, broke them and gave them to His disciples; and the disciples gave to the multitude.


ആ ഏഴു അപ്പവും മീനും എടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലും ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തിന്നും കൊടുത്തു.


Leviticus 23:17

You shall bring from your dwellings two wave loaves of two-tenths of an ephah. They shall be of fine flour; they shall be baked with leaven. They are the firstfruits to the LORD.


നീരാജനത്തിന്നു രണ്ടിങ്ങഴി മാവുകൊണ്ടു രണ്ടപ്പം നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവരേണം; അതു നേരിയ മാവുകൊണ്ടുള്ളതും പുളിപ്പിച്ചു ചുട്ടതും ആയിരിക്കേണം; അതു യഹോവേക്കു ആദ്യവിളവു.


×

Found Wrong Meaning for Loaves?

Name :

Email :

Details :×