Loaves

Show Usage

Pronunciation of Loaves  

English Meaning

pl. of Loaf.

  1. Plural of loaf1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച അപ്പം - Kashanangalaayi Muricha Appam | Kashanangalayi Muricha Appam ;റൊട്ടി - Rotti ;ബ്രെഡ്‌ - Bredu ; ;അപ്പം - Appam ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Mark 6:38

But He said to them, "How many loaves do you have? Go and see." And when they found out they said, "Five, and two fish."


അവൻ അവരോടു: നിങ്ങൾക്കു എത്ര അപ്പം ഉണ്ടു? ചെന്നു നോക്കുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു; അവർ നോക്കിട്ടു: അഞ്ചു, രണ്ടു മീനും ഉണ്ടു എന്നു പറഞ്ഞു.


Matthew 16:9

Do you not yet understand, or remember the five loaves of the five thousand and how many baskets you took up?


ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ലയോ? അയ്യായിരം പേർക്കും അഞ്ചു അപ്പം കൊടുത്തിട്ടു എത്ര കൊട്ട എടുത്തു എന്നും


Judges 8:5

Then he said to the men of Succoth, "Please give loaves of bread to the people who follow me, for they are exhausted, and I am pursuing Zebah and Zalmunna, kings of Midian."


അവൻ സുക്കോത്തിലെ നിവാസികളോടു എന്റെ കൂടെയുള്ള പടജ്ജനത്തിന്നു അപ്പംകൊടുക്കേണമേ; അവർ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു; ഞാൻ മിദ്യാന്യരാജാക്കന്മാരായ സേബഹിനെയും സൽമുന്നയെയും പിന്തുടരുകയാകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Loaves?

Name :

Email :

Details :×