Loaves

Show Usage

Pronunciation of Loaves  

   

English Meaning

pl. of Loaf.

  1. Plural of loaf1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച അപ്പം - Kashanangalaayi Muricha Appam | Kashanangalayi Muricha Appam
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Leviticus 23:17

You shall bring from your dwellings two wave loaves of two-tenths of an ephah. They shall be of fine flour; they shall be baked with leaven. They are the firstfruits to the LORD.


നീരാജനത്തിന്നു രണ്ടിങ്ങഴി മാവുകൊണ്ടു രണ്ടപ്പം നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു കൊണ്ടുവരേണം; അതു നേരിയ മാവുകൊണ്ടുള്ളതും പുളിപ്പിച്ചു ചുട്ടതും ആയിരിക്കേണം; അതു യഹോവേക്കു ആദ്യവിളവു.


Mark 8:19

When I broke the five loaves for the five thousand, how many baskets full of fragments did you take up?" They said to Him, "Twelve."


അയ്യായിരംപേർക്കും ഞാൻ അഞ്ചു അപ്പം നുറുക്കിയപ്പോൾ കഷണങ്ങൾ എത്ര കൊട്ട നിറച്ചടുത്തു? പന്ത്രണ്ടു എന്നു അവർ അവനോടു പറഞ്ഞു.


1 Samuel 10:4

And they will greet you and give you two loaves of bread, which you shall receive from their hands.


അവർ നിന്നോടു കുശലം ചോദിക്കും; നിനക്കു രണ്ടു അപ്പവും തരും; നീ അതു അവരുടെ കയ്യിൽനിന്നു വാങ്ങിക്കൊള്ളേണം.


×

Found Wrong Meaning for Loaves?

Name :

Email :

Details :×