Loaves

Show Usage

Pronunciation of Loaves  

   

English Meaning

pl. of Loaf.

  1. Plural of loaf1.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× കഷണങ്ങളായി മുറിച്ച അപ്പം - Kashanangalaayi Muricha Appam | Kashanangalayi Muricha Appam

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 15:36

And He took the seven loaves and the fish and gave thanks, broke them and gave them to His disciples; and the disciples gave to the multitude.


ആ ഏഴു അപ്പവും മീനും എടുത്തു വാഴ്ത്തി നുറുക്കി ശിഷ്യന്മാരുടെ പക്കലും ശിഷ്യന്മാർ പുരുഷാരത്തിന്നും കൊടുത്തു.


Mark 8:5

He asked them, "How many loaves do you have?" And they said, "Seven."


അവൻ അവരോടു: നിങ്ങളുടെ പക്കൽ എത്ര അപ്പം ഉണ്ടു എന്നു ചോദിച്ചു. ഏഴു എന്നു അവർ പറഞ്ഞു.


Matthew 14:17

And they said to Him, "We have here only five loaves and two fish."


അവർ അവനോടു: അഞ്ചു അപ്പവും രണ്ടു മീനും അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കു ഇവിടെ ഒന്നു ഇല്ല എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Loaves?

Name :

Email :

Details :×