Longer

Show Usage
   

English Meaning

One who longs for anything.

  1. comparative form of long: more long
  2. comparative form of long: more long
  3. One who longs or yearns for something.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഒറ്റയായ - Ottayaaya | Ottayaya
× long എന്ന പദത്തിന്റെ താരതമ്യ രൂപം : കൂടുതൽ long. - Long Enna Padhaththinte Thaarathamya Roopam : Kooduthal Long. | Long Enna Padhathinte Tharathamya Roopam : Kooduthal Long.
× ഏകാകിയായ - Ekaakiyaaya | Ekakiyaya
× വിജനമായ - Vijanamaaya | Vijanamaya

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joel 2:19

The LORD will answer and say to His people, "Behold, I will send you grain and new wine and oil, And you will be satisfied by them; I will no longer make you a reproach among the nations.


യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്നു ഉത്തരം അരുളിയതു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നലകും; നിങ്ങൾ അതിനാൽ തൃപ്തി പ്രാപിക്കും; ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ ജാതികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ദയാക്കുകയുമില്ല.


Zechariah 11:6

For I will no longer pity the inhabitants of the land," says the LORD. "But indeed I will give everyone into his neighbor's hand and into the hand of his king. They shall attack the land, and I will not deliver them from their hand."


ഞാൻ ഇനി ദേശനിവാസികളെ ആദരിക്കയില്ല എന്നു യഹോവയുടെ അരുളപ്പാടു; ഞാൻ മനുഷ്യരെ ഔരോരുത്തനെ അവനവന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കയ്യിലും അവനവന്റെ രാജാവിന്റെ കയ്യിലും ഏല്പിക്കും; അവൻ ദേശത്തെ തകർത്തുകളയും; അവരുടെ കയ്യിൽനിന്നു ഞാൻ അവരെ രക്ഷിക്കയുമില്ല.


2 Chronicles 35:3

Then he said to the Levites who taught all Israel, who were holy to the LORD: "Put the holy ark in the house which Solomon the son of David, king of Israel, built. It shall no longer be a burden on your shoulders. Now serve the LORD your God and His people Israel.


അവൻ എല്ലായിസ്രായേലിന്നും ഉപാദ്ധ്യായന്മാരും യഹോവേക്കു വിശുദ്ധന്മാരുമായ ലേവ്യരോടു പറഞ്ഞതു: യിസ്രായേൽരാജാവായ ദാവീദിന്റെ മകൻ ശലോമോൻ പണിത ആലയത്തിൽ വിശുദ്ധപെട്ടകം വെപ്പിൻ ; ഇനി അതു നിങ്ങളുടെ തോളുകൾക്കു ഭാരമായിരിക്കരുതു; നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെയും അവന്റെ ജനമായ യിസ്രായേലിനെയും സേവിച്ചുകൊൾവിൻ .


×

Found Wrong Meaning for Longer?

Name :

Email :

Details :×