English Meaning

  1. Plural form of lot.
  2. A lot; a great deal; tons; loads.
  3. A great deal; greatly; very much; tons; loads; a lot.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Joshua 18:8

Then the men arose to go away; and Joshua charged those who went to survey the land, saying, "Go, walk through the land, survey it, and come back to me, that I may cast lots for you here before the LORD in Shiloh."


അങ്ങനെ ആ പുരുഷന്മാർ യാത്ര പുറപ്പെട്ടു; ദേശം കണ്ടെഴുതുവാൻ പോയവരോടു യോശുവ: നിങ്ങൾ ചെന്നു ദേശത്തുകൂടി സഞ്ചരിച്ചു കണ്ടെഴുതുകയും ഞാൻ ഇവിടെ ശീലോവിൽ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽവെച്ചു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചീട്ടിടേണ്ടതിന്നു എന്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങിവരികയും ചെയ്‍വിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.


Obadiah 1:11

In the day that you stood on the other side--In the day that strangers carried captive his forces, When foreigners entered his gates And cast lots for Jerusalem--Even you were as one of them.


നീ എതിരെ നിന്ന നാളിൽ അന്യജാതിക്കാർ അവന്റെ സമ്പത്തു അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകയും അന്യദേശക്കാർ അവന്റെ ഗോപുരങ്ങളിൽ കടന്നു യെരൂശലേമിന്നു ചീട്ടിടുകയും ചെയ്ത നാളിൽ തന്നേ, നീയും അവരിൽ ഒരുത്തനെപ്പോലെ ആയിരുന്നു.


Joshua 18:6

You shall therefore survey the land in seven parts and bring the survey here to me, that I may cast lots for you here before the LORD our God.


അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ദേശം ഏഴുഭാഗമായി കണ്ടെഴുതി ഇവിടെ എന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവിൻ . ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽവെച്ചു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചീട്ടിടും.


×

Found Wrong Meaning for Lots?

Name :

Email :

Details :×