Loves

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of love.
  2. Third-person singular simple present indicative form of love.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 22:11

He who loves purity of heart And has grace on his lips, The king will be his friend.


ഹൃദയശുദ്ധി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവന്നു അധരലാവണ്യം ഉണ്ടു; രാജാവു അവന്റെ സ്നേഹിതൻ .


3 John 1:9

I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to have the preeminence among them, does not receive us.


സഭെക്കു ഞാൻ ഒന്നെഴുതിയിരുന്നു: എങ്കിലും അവരിൽ പ്രധാനിയാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിയൊത്രെഫേസ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.


2 Chronicles 2:11

Then Hiram king of Tyre answered in writing, which he sent to Solomon: 4 Because the LORD loves His people, He has made you king over them.


സോർരാജാവായ ഹൂരാം ശലോമോന്നു: യഹോവ തന്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിക്കകൊണ്ടു നിന്നെ അവർക്കും രാജാവാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നു മറുപടി എഴുതി അയച്ചു.


×

Found Wrong Meaning for Loves?

Name :

Email :

Details :×