Loves

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of love.
  2. Third-person singular simple present indicative form of love.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 10:18

He administers justice for the fatherless and the widow, and loves the stranger, giving him food and clothing.


അവൻ അനാഥർക്കും വിധവമാർക്കും ന്യായം നടത്തിക്കൊടുക്കുന്നു; പരദേശിയെ സ്നേഹിച്ചു അവന്നു അന്നവും വസ്ത്രവും നലകുന്നു.


Psalms 33:5

He loves righteousness and justice; The earth is full of the goodness of the LORD.


അവൻ നീതിയും ന്യായവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു; യഹോവയുടെ ദയകൊണ്ടു ഭൂമി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.


3 John 1:9

I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to have the preeminence among them, does not receive us.


സഭെക്കു ഞാൻ ഒന്നെഴുതിയിരുന്നു: എങ്കിലും അവരിൽ പ്രധാനിയാകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദിയൊത്രെഫേസ് ഞങ്ങളെ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Loves?

Name :

Email :

Details :×