Madman

Show Usage

Pronunciation of Madman  

   

English Meaning

A man who is mad; lunatic; a crazy person.

  1. A man who is or seems to be mentally ill.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× ഉന്മത്തൻ - Unmaththan | Unmathan
× ഭ്രാന്തന്‍ - Bhraanthan‍ | Bhranthan‍
× ഉന്മാദി - Unmaadhi | Unmadhi
× ഉന്മത്തന്‍ - Unmaththan‍ | Unmathan‍
× ഭ്രാന്തൻ - Bhraanthan | Bhranthan

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 26:18

Like a madman who throws firebrands, arrows, and death,


കൂട്ടുകാരനെ വഞ്ചിച്ചിട്ടു അതു കളി എന്നു പറയുന്ന മനുഷ്യൻ


1 Samuel 21:15

Have I need of madmen, that you have brought this fellow to play the madman in my presence? Shall this fellow come into my house?"


എന്റെ മുമ്പാകെ ഭ്രാന്തു കളിപ്പാൻ ഇവനെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന്നു എനിക്കു ഇവിടെ ഭ്രാന്തന്മാർ കുറവുണ്ടോ? എന്റെ അരമനയിലോ ഇവൻ വരേണ്ടതു എന്നു പറഞ്ഞു.


2 Kings 9:11

Then Jehu came out to the servants of his master, and one said to him, "Is all well? Why did this madman come to you?" And he said to them, "You know the man and his babble."


യേഹൂതന്റെ യജമാനന്റെ ഭൃത്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ഒരുത്തൻ അവനോടു: എന്താകുന്നു വിശേഷം? ആ ഭ്രാന്തൻ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നതെന്തിന്നു? എന്നു ചോദിച്ചു. അതിന്നു അവൻ അവരോടു: നിങ്ങൾ ആ പുരുഷനെയും അവൻ പറഞ്ഞകാര്യത്തെയും അറിയുന്നുവല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Madman?

Name :

Email :

Details :×