Magicians

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of magician.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Exodus 9:11

And the magicians could not stand before Moses because of the boils, for the boils were on the magicians and on all the Egyptians.


പരുനിമിത്തം മന്ത്രവാദികൾക്കു മോശെയുടെ മുമ്പാകെ നില്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; പരു മന്ത്രവാദികൾക്കും എല്ലാ മിസ്രയീമ്യർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു.


Exodus 8:19

Then the magicians said to Pharaoh, "This is the finger of God." But Pharaoh's heart grew hard, and he did not heed them, just as the LORD had said.


ഇതു ദൈവത്തിന്റെ വിരൽ ആകുന്നു എന്നു പറഞ്ഞു; എന്നാൽ യഹോവ അരുളിച്ചെയ്തിരുന്നതുപോലെ ഫറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടു അവൻ അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചതുമില്ല.


Daniel 1:20

And in all matters of wisdom and understanding about which the king examined them, he found them ten times better than all the magicians and astrologers who were in all his realm.


രാജാവു അവരോടു ജ്ഞാനവിവേകസംബന്ധമായി ചോദിച്ചതിൽ ഒക്കെയും അവരെ തന്റെ രാജ്യത്തെല്ലാടവുമുള്ള സകല മന്ത്രവാദികളിലും ആഭിചാരകന്മാരിലും പത്തിരട്ടി വിശിഷ്ടന്മാരെന്നു കണ്ടു.


×

Found Wrong Meaning for Magicians?

Name :

Email :

Details :×