Magistrates

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of magistrate.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 60:17

"Instead of bronze I will bring gold, Instead of iron I will bring silver, Instead of wood, bronze, And instead of stones, iron. I will also make your officers peace, And your magistrates righteousness.


ഞാൻ താമ്രത്തിന്നു പകരം സ്വർ‍ണ്ണം വരുത്തും; ഇരിൻ പിന്നു പകരം വെള്ളിയും മരത്തിന്നു പകരം താമ്രവും കല്ലിന്നു പകരം ഇരിൻ പും വരുത്തും; ഞാൻ സമാധാനത്തെ നിനക്കു നായകന്മാരും നീതിയെ നിനക്കു അധിപതിമാരും ആക്കും


Luke 12:11

"Now when they bring you to the synagogues and magistrates and authorities, do not worry about how or what you should answer, or what you should say.


എന്നാൽ നിങ്ങളെ പള്ളികൾക്കും കോയ്മകൾക്കും അധികാരങ്ങൾക്കും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയോ എന്തോ പ്രതിവാദിക്കേണ്ടു? എന്തു പറയേണ്ടു എന്നു വിചാരിപ്പെടേണ്ടാ;


Acts 16:36

So the keeper of the prison reported these words to Paul, saying, "The magistrates have sent to let you go. Now therefore depart, and go in peace."


കാരാഗൃഹപ്രമാണി ഈ വാക്കു പൗലൊസിനോടു അറിയിച്ചു: നിങ്ങളെ വിട്ടയപ്പാൻ അധിപതികൾ ആളയിച്ചിരിക്കുന്നു; ആകയാൽ സമാധാനത്തോടെ പോകുവിൻ എന്നു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Magistrates?

Name :

Email :

Details :×