Maidservants

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of maidservant.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Nahum 2:7

It is decreed: She shall be led away captive, She shall be brought up; And her maidservants shall lead her as with the voice of doves, Beating their breasts.


അതു നിർണ്ണയിച്ചിരിക്കുന്നു; അവൾ അനാവൃതയായി, അവൾ പോകേണ്ടിവരും; അവളുടെ ദാസിമാർ പ്രാവു കുറുകുംപോലെ കുറുകി മാറത്തടിക്കുന്നു.


Joel 2:29

And also on My menservants and on My maidservants I will pour out My Spirit in those days.


ദാസന്മാരുടെ മേലും ദാസിമാരുടെമേലും കൂടെ ഞാൻ ആ നാളുകളിൽ എന്റെ ആത്മാവിനെ പകരും.


Genesis 33:6

Then the maidservants came near, they and their children, and bowed down.


അപ്പോൾ ദാസിമാരും മക്കളും അടുത്തുവന്നു നമസ്കരിച്ചു;


×

Found Wrong Meaning for Maidservants?

Name :

Email :

Details :×