Pronunciation of Me  

   

English Meaning

One. See Men, pron.

  1. Used as the direct object of a verb: He assisted me.
  2. Used as the indirect object of a verb: They offered me a ride.
  3. Used as the object of a preposition: This letter is addressed to me.
  4. Informal Used as a predicate nominative: It's me. See Usage Notes at be, but, I1.
  5. Nonstandard Used reflexively as the indirect object of a verb: I bought me a new car.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

× മാം - Maam | Mam
×

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 4:14

And the LORD commanded me at that time to teach you statutes and judgments, that you might observe them in the land which you cross over to possess.


നിങ്ങൾ കൈവശമാക്കുവാൻ കടന്നുചെല്ലുന്ന ദേശത്തു നിങ്ങൾ അനുസരിച്ചുനടക്കേണ്ടുന്നതിന്നുള്ള ചട്ടങ്ങളും വിധികളും നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കേണമെന്നു യഹോവ അക്കാലത്തു എന്നോടു കല്പിച്ചു.


Acts 3:22

For Moses truly said to the fathers, "The LORD your God will raise up for you a Prophet like me from your brethren. Him you shall hear in all things, whatever He says to you.


“ദൈവമായ കർത്താവു നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരിൽനിന്നു എന്നെപ്പോലെ ഒരു പ്രവാചകനെ നിങ്ങൾക്കു എഴുന്നേല്പിച്ചുതരും; അവൻ നിങ്ങളോടു സംസാരിക്കുന്ന സകലത്തിലും നിങ്ങൾ അവന്റെ വാക്കു കേൾക്കേണം.”


Ezekiel 44:15

"But the priests, the Levites, the sons of Zadok, who kept charge of My sanctuary when the children of Israel went astray from me, they shall come near me to minister to me; and they shall stand before me to offer to me the fat and the blood," says the Lord GOD.


യിസ്രായേൽമക്കൾ എന്നെ വിട്ടു തെറ്റിപ്പോയ കാലത്തു എന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്റെ കാര്യവിചാരണ നടത്തിയിരുന്ന സാദോക്കിന്റെ പുത്രന്മാരായ ലേവ്യപുരോഹിതന്മാർ എനിക്കു ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന്നു എന്നോടു അടുത്തുവരികയും മേദസ്സും രക്തവും എനിക്കു അർപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു എന്റെ മുമ്പാകെ നിൽക്കയും വേണം എന്നു യഹോവയായ കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാടു.


×

Found Wrong Meaning for Me?

Name :

Email :

Details :×