Merchants

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of merchant.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

വാണിഭക്കാര്‍ - Vaanibhakkaar‍ | Vanibhakkar‍ ;merchant എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Merchant Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Merchant Enna Padhathinte Bahuvachanam. ; ;വ്യാപാരികള്‍ - Vyaapaarikal‍ | Vyaparikal‍ ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 27:36

The merchants among the peoples will hiss at you; You will become a horror, and be no more forever."


ജാതികളിലെ വ്യാപാരികൾ നിന്നെക്കുറിച്ചു ചൂളകുത്തുന്നു: നിനക്കു ശീഘ്രനാശം ഭവിച്ചു നീ സദാകാലത്തേക്കും ഇല്ലാതെയാകും.


Revelation 18:23

The light of a lamp shall not shine in you anymore, and the voice of bridegroom and bride shall not be heard in you anymore. For your merchants were the great men of the earth, for by your sorcery all the nations were deceived.


വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചം ഇനി നിന്നിൽ പ്രകാശിക്കയില്ല; മണവാളന്റെയും മണവാട്ടിയുടെയും സ്വരം ഇനി നിന്നിൽ കേൾക്കയില്ല; നിന്റെ വ്യാപാരികൾ ഭൂമിയിലെ മഹത്തുക്കൾ ആയിരുന്നു; നിന്റെ ക്ഷുദ്രത്താൽ സകലജാതികളും വശീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.


Isaiah 47:15

Thus shall they be to you With whom you have labored, Your merchants from your youth; They shall wander each one to his quarter. No one shall save you.


ഇങ്ങനെയാകും നീ അദ്ധ്വാനിച്ചിരിക്കുന്നതു; നിന്റെ ബാല്യംമുതൽ നിന്നോടുകൂടെ വ്യപാരം ചെയ്തവർ ഔരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ദിക്കിലേക്കു അലഞ്ഞുപോകും ആരും നിന്നെ രക്ഷിക്കയില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Merchants?

Name :

Email :

Details :×