Mightier

Show Usage
   

English Meaning

  1. comparative form of mighty: more mighty

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Deuteronomy 4:38

driving out from before you nations greater and mightier than you, to bring you in, to give you their land as an inheritance, as it is this day.


നിന്നെക്കാൾ വലിപ്പവും ബലവുമുള്ള ജാതികളെ നിന്റെ മുമ്പിൽനിന്നു നീക്കിക്കളവാനും ഇന്നുള്ളതുപോലെ അവരുടെ ദേശത്തെ നിനക്കു അവകാശമായി തരേണ്ടതിന്നു നിന്നെ കൊണ്ടുപോയാക്കുവാനും തന്റെ സാന്നിദ്ധ്യവും മഹാശക്തിയുംകൊണ്ടു മിസ്രയീമിൽ നിന്നു നിന്നെ പുറപ്പെടുവിച്ചു.


Psalms 93:4

The LORD on high is mightier Than the noise of many waters, Than the mighty waves of the sea.


സമുദ്രത്തിലെ വൻ തിരകളായ പെരുവെള്ളങ്ങളുടെ മുഴക്കത്തെക്കാളും ഉയരത്തിൽ യഹോവ മഹിമയുള്ളവൻ .


Mark 1:7

And he preached, saying, "There comes One after me who is mightier than I, whose sandal strap I am not worthy to stoop down and loose.


ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു; അവനോ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും എന്നു അവൻ പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Mightier?

Name :

Email :

Details :×