Ministering

Show Usage
   

English Meaning

  1. Present participle of minister.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Hebrews 10:11

And every priest stands ministering daily and offering repeatedly the same sacrifices, which can never take away sins.


ഏതു പുരോഹിതനും ദിവസേന ശുശ്രൂഷിച്ചും പാപങ്ങളെ പരിഹരിപ്പാൻ ഒരുനാളും കഴിയാത്ത അതേ യാഗങ്ങളെ കൂടക്കൂടെ കഴിച്ചുംകൊണ്ടു നിലക്കുന്നു.


Romans 15:16

that I might be a minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering of the Gentiles might be acceptable, sanctified by the Holy Spirit.


ദൈവം എനിക്കു നല്കിയ കൃപ നിമിത്തം നിങ്ങളെ ഔർമ്മപ്പെടുത്തുംവണ്ണം ഞാൻ ചിലേടത്തു അതിധൈര്യമായി നിങ്ങൾക്കു എഴുതിയിരിക്കുന്നു.


2 Corinthians 8:4

imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints.


പ്രാപ്തി പോലെയും പ്രാപ്തിക്കു മീതെയും സ്വമേധയായി കൊടുത്തു എന്നതിന്നു ഞാൻ സാക്ഷി.


×

Found Wrong Meaning for Ministering?

Name :

Email :

Details :×