Mistreats

Show Usage
   

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of mistreat.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Proverbs 19:26

He who mistreats his father and chases away his mother Is a son who causes shame and brings reproach.


അപ്പനെ ഹേമിക്കയും അമ്മയെ ഔടിച്ചുകളകയും ചെയ്യുന്നവൻ ലജ്ജയും അപമാനവും വരുത്തുന്ന മകനാകുന്നു.


Deuteronomy 24:7

"If a man is found kidnapping any of his brethren of the children of Israel, and mistreats him or sells him, then that kidnapper shall die; and you shall put away the evil from among you.


ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരായ യിസ്രായേൽമക്കളിൽ ഒരുത്തനെ മോഷ്ടിച്ചു അവനോടു കാഠിന്യം പ്രവർത്തിക്കയോ അവനെ വിലെക്കു വിൽക്കയോ ചെയ്യുന്നതു കണ്ടാൽ മോഷ്ടാവു മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണം. ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽനിന്നു ദോഷം നീക്കിക്കളയേണം.


×

Found Wrong Meaning for Mistreats?

Name :

Email :

Details :×