Months

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of month.
  2. A woman's period; menstrual discharge.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× മാസങ്ങൾ - Maasangal | Masangal
× മാസങ്ങള്‍ - Maasangal‍ | Masangal‍

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Numbers 28:11

"At the beginnings of your months you shall present a burnt offering to the LORD: two young bulls, one ram, and seven lambs in their first year, without blemish;


നിങ്ങളുടെ മാസാരംഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ യഹോവേക്കു ഹോമയാഗത്തിന്നായി രണ്ടു കാളക്കിടാവിനെയും ഒരു ആട്ടുകൊറ്റനെയും ഒരു വയസ്സു പ്രായമുള്ള ഊനമില്ലാത്ത ഏഴു കുഞ്ഞാടിനെയും


Genesis 38:24

And it came to pass, about three months after, that Judah was told, saying, "Tamar your daughter-in-law has played the harlot; furthermore she is with child by harlotry." So Judah said, "Bring her out and let her be burned!"


ഏകദേശം മൂന്നുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ടു: നിന്റെ മരുമകൾ താമാർ പരസംഗംചെയ്തു, പരസംഗത്താൽ ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്നു എന്നു യെഹൂദെക്കു അറിവുകിട്ടി. അപ്പോൾ യെഹൂദാ: അവളെ പുറത്തുകൊണ്ടു വരുവിൻ ; അവളെ ചുട്ടുകളയേണം എന്നു പറഞ്ഞു.


Job 14:5

Since his days are determined, The number of his months is with You; You have appointed his limits, so that he cannot pass.


അവന്റെ ജീവകാലത്തിന്നു അവധി ഉണ്ടല്ലോ; അവന്റെ മാസങ്ങളുടെ എണ്ണം നിന്റെ പക്കൽ; അവന്നു ലംഘിച്ചുകൂടാത്ത അതിർ നീ വെച്ചിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Months?

Name :

Email :

Details :×