Mountains

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of mountain.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

×
× mountain എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനം. - Mountain Enna Padhaththinte Bahuvachanam. | Mountain Enna Padhathinte Bahuvachanam.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 18:12

"What do you think? If a man has a hundred sheep, and one of them goes astray, does he not leave the ninety-nine and go to the mountains to seek the one that is straying?


നിങ്ങൾക്കു എന്തു തോന്നുന്നു? ഒരു മനുഷ്യന്നു നൂറു ആടു ഉണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ; അവയിൽ ഒന്നു തെറ്റി ഉഴന്നുപോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെയും വിട്ടേച്ചു തെറ്റിപ്പോയതിനെ മലകളിൽ ചെന്നു തിരയുന്നില്ലയോ?


Nahum 1:5

The mountains quake before Him, The hills melt, And the earth heaves at His presence, Yes, the world and all who dwell in it.


അവന്റെ മുമ്പിൽ പർവ്വതങ്ങൾ കുലുങ്ങുന്നു; കുന്നുകൾ ഉരുകിപ്പോകുന്നു; അവന്റെ സന്നിധിയിൽ ഭൂമി ഞെട്ടിപ്പോകുന്നു; മഹീതലവും അതിലെ സകലനിവാസികളും തന്നേ.


Genesis 31:21

So he fled with all that he had. He arose and crossed the river, and headed toward the mountains of Gilead.


ഇങ്ങനെ അവൻ തനിക്കുള്ള സകലവുമായി ഔടിപ്പോയി; അവൻ പുറപ്പെട്ടു നദി കടന്നു. ഗിലെയാദ് പർവ്വതത്തിന്നു നേരെ തിരിഞ്ഞു.


×

Found Wrong Meaning for Mountains?

Name :

Email :

Details :×