Mourns

Show Usage

English Meaning

  1. Third-person singular simple present indicative form of mourn.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Psalms 35:14

I paced about as though he were my friend or brother; I bowed down heavily, as one who mourns for his mother.


അവൻ എനിക്കു സ്നേഹിതനോ സഹോദരനോ എന്നപോലെ ഞാൻ പെരുമാറി; അമ്മയെക്കുറിച്ചു ദുഃഖിക്കുന്നവനെപ്പോലെ ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു കുനിഞ്ഞുനടന്നു.


Isaiah 33:9

The earth mourns and languishes, Lebanon is shamed and shriveled; Sharon is like a wilderness, And Bashan and Carmel shake off their fruits.


ദേശം ദുഃഖിച്ചു ക്ഷയിക്കുന്നു; ലെബാനോൻ ലജ്ജിച്ചു വാടിപ്പോകുന്നു; ശാരോൻ മരുഭൂമിപോലെ ആയിരിക്കുന്നു; ബാശാനും കർമ്മേലും ഇലപൊഴിക്കുന്നു.


Jeremiah 12:11

They have made it desolate; Desolate, it mourns to Me; The whole land is made desolate, Because no one takes it to heart.


അവർ അതിനെ ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു; ശൂന്യമായിത്തീർന്നതിനാൽ അതു എന്നോടു സങ്കടം പറയുന്നു; ആരും ശ്രദ്ധവെക്കായ്കയാൽ ദേശം ഒക്കെയും ശൂന്യമായ്പോയിരിക്കുന്നു.


×

Found Wrong Meaning for Mourns?

Name :

Email :

Details :×