Mules

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of mule.
  2. To remove skin from (an animal) to prevent myiasis.

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Isaiah 66:20

Then they shall bring all your brethren for an offering to the LORD out of all nations, on horses and in chariots and in litters, on mules and on camels, to My holy mountain Jerusalem," says the LORD, "as the children of Israel bring an offering in a clean vessel into the house of the LORD.


യിസ്രായേൽ മക്കൾ യഹോവയുടെ ആലയത്തിലേക്കു വെടിപ്പുള്ള പാത്രങ്ങളിൽ വഴിപാടു കൊണ്ടുവരുന്നതുപോലെ അവർ‍ സകലജാതികളുടെയും ഇടയിൽ നിന്നു നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ ഒക്കെയും കുതിരപ്പുറത്തും രഥങ്ങളിലും പല്ലക്കുകളിലും കോവർ‍കഴുതപ്പുറത്തും ഒട്ടകപ്പുറത്തും കയറ്റി എന്റെ വിശുദ്ധപർ‍വ്വതമായ യെരൂശലേമിലേക്കു യഹോവേക്കു വഴിപാടായി കൊണ്ടുവരും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു


Ezra 2:66

Their horses were seven hundred and thirty-six, their mules two hundred and forty-five,


നാനൂറ്റിമുപ്പത്തഞ്ചു ഒട്ടകവും ആറായിരത്തെഴുനൂറ്റിരുപതു കഴുതയും അവർക്കുംണ്ടായിരുന്നു.


Nehemiah 7:68

Their horses were seven hundred and thirty-six, their mules two hundred and forty-five,


എഴുനൂറ്റിമുപ്പത്താറു കുതിരയും ഇരുനൂറ്റിനാല്പത്തഞ്ചു കോവർകഴുതയും


×

Found Wrong Meaning for Mules?

Name :

Email :

Details :×