Multiply

Show Usage

Pronunciation of Multiply  

English Meaning

To increase in number; to make more numerous; to add quantity to.

  1. To increase the amount, number, or degree of.
  2. Mathematics To perform multiplication on.
  3. To grow in amount, number, or degree. See Synonyms at increase.
  4. To breed or propagate.
  5. Mathematics To perform multiplication.
  6. In many or multiple ways.

Malayalam Meaning

 Transliteration ON/OFF | Not Correct/Proper?

എണ്ണത്തിൽ പെരുകുക - Ennaththil Perukuka | Ennathil Perukuka ;വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുക - Var‍ddhippikkuka | Var‍dhippikkuka ;ഘനിക്കുക - Ghanikkuka ;മികയുക - Mikayuka ;അധികമാവുക - Adhikamaavuka | Adhikamavuka ;മികുക - Mikuka ;

അനേകമടങ്ങാക്കുക - Anekamadangaakkuka | Anekamadangakkuka ;പെറ്റുപെരുകുക - Pettuperukuka ;ഗുണിതം - Gunitham ;എണ്ണത്തില്‍ പെരുകുക - Ennaththil‍ Perukuka | Ennathil‍ Perukuka ;വലുതാക്കുക - Valuthaakkuka | Valuthakkuka ;ഗുണിക്കുക - Gunikkuka ;വര്‍ദ്ധിക്കുക - Var‍ddhikkuka | Var‍dhikkuka ;ബഹുലീകരിക്കുക - Bahuleekarikkuka ;

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Ezekiel 36:11

I will multiply upon you man and beast; and they shall increase and bear young; I will make you inhabited as in former times, and do better for you than at your beginnings. Then you shall know that I am the LORD.


ഞാൻ നിങ്ങളിൽ മനുഷ്യരെയും മൃഗങ്ങളെയും വർദ്ധിപ്പിക്കും; അവർ പെരുകി സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരാകും; ഞാൻ നിങ്ങളിൽ പണ്ടത്തെപ്പോലെ ആളെ പാർപ്പിക്കും; നിങ്ങളുടെ ആദികാലത്തുണ്ടായിരുന്നതിനെക്കാൾ അധികം നന്മ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു ചെയ്യും; ഞാൻ യഹോവ എന്നു നിങ്ങൾ അറിയും.


Genesis 16:10

Then the Angel of the LORD said to her, "I will multiply your descendants exceedingly, so that they shall not be counted for multitude."


യഹോവയുടെ ദൂതൻ പിന്നെയും അവളോടു: ഞാൻ നിന്റെ സന്തതിയെ ഏറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കും; അതു എണ്ണിക്കൂടാതവണ്ണം പെരുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും.


Deuteronomy 13:17

So none of the accursed things shall remain in your hand, that the LORD may turn from the fierceness of His anger and show you mercy, have compassion on you and multiply you, just as He swore to your fathers,


അതിലെ കൊള്ളയൊക്കെയും വീഥിയുടെ നടുവിൽ കൂട്ടി ആ പട്ടണവും അതിലെ കൊള്ളയൊക്കെയും അശേഷം നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവെക്കായി തീയിട്ടു ചുട്ടുകളയേണം; അതു എന്നും പാഴകുന്നായിരിക്കേണം; അതിനെ പിന്നെ പണികയുമരുതു. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ വാക്കു കേട്ടു ഞാൻ ഇന്നു നിന്നോടു ആജ്ഞാപിക്കുന്ന അവന്റെ സകലകല്പനകളും പ്രമാണിച്ചു നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവേക്കു ഹിതമായുള്ളതു ചെയ്തിട്ടു


×

Found Wrong Meaning for Multiply?

Name :

Email :

Details :×