Mysteries

Show Usage

English Meaning

  1. Plural form of mystery.
  2. a number of secret societies or cults

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 13:11

He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given.


അവൻ അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിവാൻ നിങ്ങൾക്കു വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർക്കോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.


1 Corinthians 4:1

Let a man so consider us, as servants of Christ and stewards of the mysteries of God.


ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരും ദൈവമർമ്മങ്ങളുടെ ഗൃഹവിചാരകന്മാരും എന്നിങ്ങനെ ഔരോരുത്തൻ എണ്ണിക്കൊള്ളട്ടെ.


Luke 8:10

And He said, "To you it has been given to know the mysteries of the kingdom of God, but to the rest it is given in parables, that "Seeing they may not see, And hearing they may not understand.'


ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിവാൻ നിങ്ങൾക്കു വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; ശേഷമുള്ളവർക്കോ കണ്ടിട്ടും കാണാതിരിപ്പാനും, കേട്ടിട്ടും ഗ്രഹിക്കാതിരിപ്പാനും ഉപമകളിലത്രേ.


×

Found Wrong Meaning for Mysteries?

Name :

Email :

Details :×