Mysteries

Show Usage
   

English Meaning

  1. Plural form of mystery.
  2. a number of secret societies or cults

   

The Usage is actually taken from the Verse(s) of English+Malayalam Holy Bible.

Matthew 13:11

He answered and said to them, "Because it has been given to you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it has not been given.


അവൻ അവരോടു ഉത്തരം പറഞ്ഞതു: “സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിവാൻ നിങ്ങൾക്കു വരം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു; അവർക്കോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.


1 Corinthians 4:1

Let a man so consider us, as servants of Christ and stewards of the mysteries of God.


ഞങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശുശ്രൂഷക്കാരും ദൈവമർമ്മങ്ങളുടെ ഗൃഹവിചാരകന്മാരും എന്നിങ്ങനെ ഔരോരുത്തൻ എണ്ണിക്കൊള്ളട്ടെ.


1 Corinthians 13:2

And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith, so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing.


എനിക്കു പ്രവചനവരം ഉണ്ടായിട്ടു സകല മർമ്മങ്ങളും സകല ജ്ഞാനവും ഗ്രഹിച്ചാലും മലകളെ നീക്കുവാൻ തക്ക വിശ്വാസം ഉണ്ടായാലും സ്നേഹമില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ഏതുമില്ല.


×

Found Wrong Meaning for Mysteries?

Name :

Email :

Details :×